Четвъртък, 13 Декември 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
БРОЙ, СТРУКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
[ 27.04.2017 ]

Брой и структури на населението
Населението на област Ямбол към 31 декември 2016 г. е 122.3 хил. души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (123.4 хил. души) и пред област Разград (115.4 хил. души). В сравнение с 2015 г. населението на област Ямбол през 2016 г. намалява с 1.5 хил. души, или с 1.2%.
В област Ямбол мъжете са 60.0 хил. (49.1%), а жените - 62.3 хил. (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 039 жени през 2016 година.
Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 061 жени, следват общините Болярово - с 1 028, Тунджа - с 1 015, Елхово - с 1 014 и община Стралджа - с 992 жени.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 18.0 хил., или 14.7% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2015 г. относителният им дял нараства с 0.2 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа - 18.7%, следват общините Ямбол - 15.3%, Елхово - 12.8%, Тунджа - 12.2%, и Болярово - 12.1%
През 2016 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 75.9 хил. души, или 62.1% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2015 г. относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта.
Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол - 66.1%, следват общините Елхово - 62.5%, Стралджа - 55.9% и Болярово - 55.6%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа (53.5%).
В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28.4 хил., или 23.2% от населението на областта, и в сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.2%), Болярово (32.2%), Стралджа (25.5%) и Елхово (24.7%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (18.5%).
Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост* е 61.1%, т.е на всеки 100 лица в „зависимите възрасти” се падат 61 лица в активна възраст, като в сравнение с 2015 г. има нарастване с 1.4 процентни пункта.
Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (86.8%), следват общините Болярово (79.7%) и Стралджа (78.9%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Ямбол (51.2%) и Елхово (59.9%).

* Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в «зависимите възрасти» (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в «независимите възрасти» (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2016 г. е 44.8 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.1 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени** при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

**  Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр.21/17.03.2000 година).

За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. e 69.8 хил. души, или 57.1% от цялото население на областта, като мъжете са 37.5 хил., а жените - 32.3 хиляди. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.
Към края на 2016 г. над трудоспособна възраст са 33.4 хил. души, а лицата под трудоспособна възраст са 19.1 хил. души. Спрямо предходната година относителният дял и на двете групи население се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2016 г. това съотношение е 58.

Териториално разпределение на населението
В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.
Най-малка по брой население е община Болярово, в която живеят 3.7 хил. души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 69.5 хил. души (56.9%). Спрямо 2016 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Тунджа - 1.9%, а най-малко в община Ямбол - 1.0%.
Към края на 2016 г. населените места*** в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.
Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 69.5 хил. души, а най-малък е град Болярово - 1.1 хил. души.
Най-голямото село в област Ямбол е с. Зимница (община Стралджа) с 1.7 хил. души население, а най-малко е с. Малко Кирилово (община Елхово) с 15 души.
Към 31.12.2016 г. в градовете на област Ямбол живеят 86.0 хил. души, или 70.3% от населението на областта, а в селата - 36.3 хил., или 29.7%.

*** Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение, а така също и от административните промени в селищната структура на страната.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.
Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационната система „Демография” в Националния статистически институт.
Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.
Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.
Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu