Понеделник, 20 Май 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
[ 17.06.2017 ]

Предучилищно образование

През учебната 2016/2017 г. самостоятелните детски градини с директор в област Ямбол, са 19 като броят им в сравнение с предходната учебна година се запазва.
Броят на детските групи е 160 и намалява с 0.6% спрямо предходния период.
Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2016/2017 г., е 3 710, което е с 0.9% по-малко в сравнение с предходната учебна година (фиг. 1).

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Ямбол

В общия брой на настанените деца, относителният дял на момчетата е 49.9%, а на момичетата - 50.1%.
Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване *, намалява до 75.4%, като намалението в сравнение с предходната година е с 2.5 процентни пункта. * Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 195 през учебната година и е намалял с 2 спрямо предходната година.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 334, в т.ч. детските учителки са 316. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 0.6%, в т.ч. броят на детските учителки - с 1.0%.

 Общо образование

Към 01.10.2016 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 35 общообразователни и специални училища, от които 4 начални, 23 основни, 4 профилирани гимназии и 4 средни училища.
През учебната 2016/2017 г. броят на учениците в общообразователните и специални училища е 11 103, като в сравнение с предходната учебна година същият се увеличава с 4.8%.
Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) са обхванати общо 4 880 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VIII клас) се учат 4 313 ученици, а тези в IX - XII клас са общо 1 910 (фиг. 2).

Фиг. 2. Учащи в общообразователните и специалните училища по групи класове в област Ямбол

През учебната 2015/2016 година 191 ученици са напуснали по различни причини общообразователните училища, от които 160 в началното и основно образование. Най-много са учениците, заминали в чужбина - 97, или 50.8% от общия брой на напусналите, следвани от напусналите по семейни причини - 60, или 31.4%.
През 2016 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са 900 ученици. Те са с 1.6% по-малко от учениците, завършили предходната година.
През учебната 2016/2017 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните училища на областта, са получили 405 души. В сравнение с предходната година броят им намалява с 1.5%.
Учителите (без директори и помощник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища са 710 през учебната 2016/2017 г., или с 0.3% повече, в сравнение с броя им през предходната учебна година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2016/2017 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 3 162 и в сравнение с предходната учебна година намалява с 0.9%.
През 2016 г. с диплома за завършено средно образование от училищата в системата на професионално образование и обучение са завършили 350 души - като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2015 г. са съответно 99 и 251 души.
В професионалните училища завършилите основно образование в паралелки с прием след VI и VII клас, са 44 ученици.
През учебната 2016/2017 г. преподавателите, които работят в професионалните училища, са общо 236, като спрямо предходната година се увеличават с 3.5%.
В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи са записани 92 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 89 и втора степен - 3.

Висше образование

През учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” - гр. Ямбол, към Тракийски университет - Стара Загора, се обучават 791 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 0.6%. В състава на студентите преобладават мъжете - 63.6%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 1.4 процентни пункта.
През 2016 г. диплома за висше образование са получили общо 223, от които 128 мъже и 95 жени. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 4.7%.
През учебната 2016/2017 година студентите са обучавани от 97 преподаватели, от които жените са 42. На основен трудов договор работят 49 души, или 50.5% от общия брой.

 Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED ’2011), и съпътстващите я методически ръководства.
Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация.
Самообучаващите се лица и фирмите, провеждащи курсове за квалификация, езиково обучение и др., не попадат в обхвата на дефиницията на учебните образователни институции.
Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетия показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu