Четвъртък, 21 Март 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
[ 20.07.2017 ]

През 2016 г. в област Ямбол са приключили делата за 746 извършени престъпления, като в сравнение с 2015 г. броят им е намалял с 18.6%. С ефективни присъди са решени делата за 309 извършени престъпления (41.4%), с условно осъждане - за 305 престъпления (40.9%), за 100 престъпления (13.4%) - с освобождаване от наказание, с оправдаване - за 25 престъпления, а за 7 - делата са били прекратени.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 614 извършени престъпления, което е с 22.2% по-малко в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. в област Ямбол обвиняеми са били 816 лица, от които:
- условно осъдени са 363 (44.5%) лица;
- с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 313 лица, или 38.4% от
общия брой на обвиняемите;
- освободени от наказателна отговорност са 108 (13.2%) лица;
- оправдани са 26 обвиняеми лица (3.2%);
- на 6 лица делата са прекратени (0.7%).
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 676, като в сравнение с 2015 г. намалява с 37.4%.
Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 35, или 5.2% от всички осъдени.
В структурата на осъдените лица през 2016 г. по видове престъпления с най-голям брой и относителен дял са осъдените за общоопасни престъпления - 201 лица, или 29.7% от общия брой на осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против собствеността - са 184 лица (27.2%) и за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции - 144 лица, или 21.3%.
От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2016 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 524 души. От тях 319 лица (60.9%) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 120 лица, а с „глоба” са наказани 28 души.
Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:
- Осъдените мъже са 613 (90.7%), а осъдените жени - 63 (9.3%);
- Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 30 - 39 години - 190 лица, или 28.1% от общия брой на осъдените. Осъдените непълнолетни (14 - 17 години) са 35, или 5.2%.

 Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.
Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.
Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.
В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.
В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.
В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.
В броя на престъпленията, завършили с осъждане се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.
Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.
Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.
Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.
Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.
Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.
Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu