Понеделник, 24 Септември 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
КРИСТИАН ВИГЕНИН ПРЕДСТАВИ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОГЛАВЯВАНАТА ОТ НЕГО КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
[ 24.08.2017 ]

 Д О К Л А Д

 

Относно: Дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в 44-то Народно събрание за периода от 10 май 2017 г. до 28 юли 2017 г.

В рамките на първата пленарна сесия от мандата 44-то Народно събрание и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) е провела общо 12 заседания.
За този период са постъпили общо 9 законопроекта, ратификации и др., от които общо 8 са приети от КЕВКЕФ (вж. Приложение І).

I. Изслушвания на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.
В рамките на първата пленарна сесия на 44-то Народно събрание КЕВКЕФ е провела 2 изслушвания на г-жа Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, както следва:

• 07/06/2017 - изслушване във връзка с постигнатия напредък в подготовката за Председателството;
• 12/07/2017 - Представяне на първия Проект на Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018 г.), както и относно напредъка по подготовката за председателството към 30 юни 2017 г.
II. Парламентарен контрол върху управлението на средствата от фондовете и програмите на Европейския съюз
Съгласно чл. 7, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, КЕВКЕФ осъществява парламентарен контрол върху дейността на правителството при програмирането, управлението и контрола на средствата от всички програми, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

В тази връзка са проведени 3 изслушвания на представители на изпълнителната власт, както следва:
• 31/05/2017 - изслушване на ръководството на Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет във връзка с напредъка по програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство през програмен период 2014 – 2020 г. и приключването на програмите от програмен период 2007 – 2013 г.
• 20/07/2017 - изслушване на ръководството на Министерството на образованието и науката във връзка с текущото състояние на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (съвместно заседание на КЕВКЕФ и Комисията по образованието и науката)
• 26/07/2017 - изслушване на г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател във връзка с дебата за бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г.

III. Обществен съвет (ОС) към КЕВКЕФ
Общественият съвет е създаден на основание чл. 11 от Вътрешните правилата за организацията и дейността на КЕВКЕФ. На заседание на Комисията проведено на 14 юни 2017 г. са утвърдени Вътрешните правила на ОС към КЕВКЕФ и е определен постоянният състав на Съвета.
Постоянните членове на Съвета са национално представените организации на работодателите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда; национално представените организации на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда; Национално сдружение на общините в Република България; представители на академичните среди и неправителствени организации с експертен капацитет, покриващ широк кръг от въпроси.
Общественият съвет е съставен от 29 организации, както следва: Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда "Подкрепа", Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Национално сдружение на общините в Република България, Българска академия на науките, Софийски университет, катедра "Европеистика", УНСС, факултет "Международна икономика и политика", Европейски съвет за външна политика, Пан Европа България, Фондация "Европейски институт", Институт за пазарна икономика, Институт за социална интеграция, Институт за икономическа политика, Национално сдружение на малкия и средния бизнес (НСМСБ), Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА), Българската асоциация на консултантите по Европейски програми (БАКЕП), Българска Асоциация на Бенефициентите по Европейски Програми (БАБЕП), Съюз на юристите в България, Фондация "Институт за икономика и международни отношения", Сдружение "Толерантност", Балкански институт по труда и социалната политика, Център за европейски и международни изследвания, Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени Бизнес Клубове, Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) към УНСС, Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" към УНСС, Клуб „Европеистика” към СУ.
Проведено е 1 заседание на ОС към КЕВКЕФ, на което беше избран за председател доц. д-р Светла Бонева, заместник-декан на Факултет "Международна икономика и политика" в УНСС. Първото заседание, имащо организационен характер, се състоя на 11 юли 2017 г. и включваше утвърждаване на правилата за работа на ОС, обсъждане на план за работа и теми за бъдещи дискусии. Съветът реши активно да подпомага КЕВКЕФ при подготовката на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

IV. Участия на КЕВКЕФ в работни срещи и дискусии

• 02.06.2017 г. – „Бяла книга за бъдещето на Европа“ – дебат с гражданското общество в България, организиран от Европейския икономически и социален комитет и Икономическия и социален съвет на България;
• 02.06.2017 г. – Представяне на специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017;
• 05.06.2017 г. – Дискусия на тема: „Европа отново на път”;
• 06.06.2017 г. – Конференция на тема: „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж”, организирана от Асоциация на индустриалния капитал в България;
• 06.06.2017 г. – Конференция на тема: „Финансови инструменти на ЕС - поуки и перспективи“, организирана по съвместна инициатива на Европейската сметна палата и Сметната палата на Република България;
• 08.06.2017 г. – Работна среща на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин с
г-жа Екатерина Захариева- заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи;
• 09.06.2017 г. – Работна среща на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин с
Н. Пр. Майкъл Форбс – посланик на Република Ирландия
• 09.06.2017 г. – Визита в Народното събрание на делегация от културни дейци и общественици от гр. Матера, Италия;
• 15.06.2017 г. – Участие на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин в работна закуска на тема: „Белгийският опит в подкрепа на успешното Българско председателство на Съвета на Европейския съюз”, организирана от белгийско-българската асоциация Best2B;
• 20.06.2017 г. – Работна среща на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин с
Н. Пр. Владимир Воронкович - посланик на Република Беларус;
• 20.06.2017 г. – Работна среща на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин с
Н. Пр. Микола Балтажи- посланик на Република Украйна;
• 21.06.2017 г. – Участие на г-н Иван Иванов, член на КЕВКЕФ в Конференция на високо равнище, посветено на управлението на миграцията в гр. Брюксел, Белгия;
• 22.06.2017 г. – Работна среща на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин с
г-н Тома Белев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на парковете в България;
• 29.06.2017 г. – Съвместна работна среща на КЕВКЕФ и Комисията по външна политика с г-н Мишел Барние – главен преговарящ от именто на ЕС по Брекзит;
• 06.07.2017 г. – Работна среща на заместник-председателя на КЕВКЕФ Ивелина Василева с Н. Пр. Марян Гьорчев – посланик на Република Македония;
• 17.07.2017 г. – Работна среща на ръководството на КЕВКЕФ с Н. Пр. Антс Фрош, посланик на Република Естония;
• 21.07.2017 г. – Съвместна работна среща на КЕВКЕФ, Комисията по отбрана и Комисията по икономическа политика и туризъм с г-н Юрки Катайнен – заместник-председател на Европейската комисия, комисар по работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност;
• 25.07.2017 г. – Работна среща на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин с
г-жа Кристина Цветанска – председател на Управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по Европейски програми и г-н Ивайло Здравков – председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми;
• 27.07.2017 г. – Работна среща на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин с ръководството на Националния научен експедиционен клуб ЮНЕСКО.

V. Конференции на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК)
От конституирането си в 44-то Народно събрание до момента КЕВКЕФ е взела участие в 2 заседания на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК).

• Участие в 57-мата Конференцията на комисиите по европейските въпроси към парламентите на държавите-членки на ЕС и кандидатстващите за членство (Пленарен КОСАК), проведена на 28 до 30 май 2017 г. в Малта. Българската делегация включваше представители на всички политически сили в 44-тото Народно събрание - заместник-председателите на КЕВКЕФ Ивелина Василева и Петър Петров и членовете на комисията Имрен Мехмедова и Полина Цанкова-Христова.
Сред разгледаните бяха равносметката на постигнатото по време на Малтийското председателство, ролята на националните парламенти за бъдещето на ЕС, последствията от референдума във Великобритания, както и развитието на устойчива интегрирана морска политика на ЕС.
• Участие в Срещата на председателите на Комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (Председателски КОСАК) , проведена на 9 до 10 юли 2017 г. в гр. Талин, Естония. В рамките на събитието председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин за първи път бе част от Председателската тройка. Сред темите на срещата бяха приоритетите на Естонското председателство на Съвета на ЕС, стартиращите компании и неразгърнатия потенциал на Съюза във високотехнологичните и иновативни предприятия.

В рамките на 44-то Народно събрание с конституирането на КЕВКЕФ и избора на ново ръководство, дейността на Комисията се популяризира активно в социалните мрежи. Бяха създадени и разработени страници във Фейсбук (facebook.com/CEAOEF) и Туитър (twitter.com/ceaoef), където редовно се публикува информация и новини относно проведени заседания, срещи, инициативи и международни посещения. На страницата във Фейсбук към 28 юли 2017 г. има 48 публикации, а в Туитър 45 туита. Всяко едно от заседанията на Комисията се излъчва на живо на интернет страницата на Народно събрание, създаден е и видео архив на заседанията.

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ І

Законопроекти, ратификации и др., към които са изготвени становища и доклади:

1. Законопроект за концесиите, № 754-01-13, внесен от ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ и група народни представители на 30 май 2017 г.

2. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 702-01-1, внесен от Министерски съвет на 5 юни 2017 г.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2017 г.

4. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г., № 702-02-1, внесен от Министерски съвет на 09.06.2017 г.

5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-4, внесен от Министерски съвет на 23.06.2017 г.

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27.06.2017 г.

7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за изпълнение на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия CCI 2014TC16I5CB007 между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия, № 702-02-6, внесен от Министерски съвет на 29.06.2017 г.

8. Проект на решение за приемане на Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари - 30 юни 2018 г., внесен от ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН на 24.7.2017 г.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu