Петък, 19 Октомври 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА
[ 29.08.2017 ]

 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През месец ЮЛИ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 4447 и е 2.0 на сто от всички безработни в страната. Спрямо ЮНИ е реализиран спад от 150 д. (с 3.3 на сто), поради засиленото предлагане на заетост през месеца спрямо предходните. Сравнението с ЮЛИ 2016 г. показва значително намаление - с 1353 д. или с 23.3 на сто.
Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 260 д. за ЮЛИ и представляват 5.8 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 4 лица по-малко, а относителният им дял расте с 0.1 процентни пункта. В сравнение с ЮЛИ м.г. броят им е с 39 д. по-малък, но относителният им дял е по-висок с 0.7 процентни пункта.
Безработните от възрастовата група до 29 години са 643 д. за ЮЛИ или 14.5 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 33 д. спрямо предходния месец, а относителният им дял с 0.2 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва редуциран брой - със 121 д., но по-висок относителен дял - с 1.3 процентни пункта.
Равнището на безработица в края на месеца е 8.0 на сто, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (7.5%) и пред област София (8.1%).
Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.3 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. - значително намаление с 2.4 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.7%) показва по-високо с 1.2 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през ЮЛИ е най-ниско в общините Ямбол (4.2%), Тунджа (12.0%) и Елхово (13.4%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо ЮНИ във всички пет общини равнището на безработица намалява, както и спрямо ЮЛИ 2016 г.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През ЮЛИ 2017 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 502 работни места (РМ), от които 409 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 93 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки няма разкрити работни места. Спрямо ЮНИ има увеличение на общо обявените работни места - с 35 (със 7.5 на сто), което се дължи изцяло на повечето обявени РМ за първичния пазар (с 80), докато разкритите за вторичния намаляват с 45 РМ.
Спрямо ЮЛИ м.г. се отчита намаление на общо обявените РМ (с 92), дължащо се предимно на по-малкото разкрити места за вторичния пазар (с 55), а обявените работни места на първичния бележат по-слаб спад от 37 РМ.
Най-много работни места за първичния пазар през ЮЛИ 2017 г. са заявени в отраслите "Преработваща промишленост" (212), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (87) и "Образование" (37).
Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (7), "Операции с недвижими имоти" (5), "Строителство" (3), "Други дейности и услуги" (2) и "Хуманно здравеопазване и социална работа" (1), а в "Добивна промишленост", "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Хотелиерство и ресторантьорство", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", "Финансови и застрахователни дейности", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Култура, спорт и развлечения" няма обявени такива.
Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през месеца са общо 296, като 56.1 на сто от тях (166 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От всички започнали работа, на първичния пазар са се реализирали 263 д., а на субсидирани работни места - 33 лица. Сравнението с ЮНИ показва намаление на общо започналите работа със 152 д, като устроените на работа на първичния пазар са по-малко със 105 д., а тези на вторичния – с 47 лица. Спрямо ЮЛИ 2016 г., 117 лица по-малко са започнали работа, което се дължи изцяло на намалението на започналите работа на първичен пазар (със 127 д.), докато на вторичен пазар на работа са устроени 10 д. повече.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” по ОП ”РЧР”
Продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи до 29 г. включително с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.
На този етап по схемата могат да кандидатстват работодатели от реалния сектор, които отговарят на условията за получаване на минимални помощи; общини и общински предприятия; органи на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури (с изключение на областните администрации).
Схема „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две направления на пълно работно време - стажуване с продължителност от 6 месеца и обучение по време на работа с продължителност до 6 месеца.
Работодателите могат да заявяват работни места по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.

СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” по ОП ”РЧР”
Продължават дейностите по осигуряване на обучение и/или заетост на безработни лица до 29 годишна възраст по схема „Обучения и заетост за младите хора”.
През този етап от изпълнение на схемата безработните лица, одобрени от работодателите, имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС №280/2015 г. в зависимост от потребностите на работодателите, последвано от подходяща заетост.
С оглед ефективното изпълнение на операцията и усвояване на пълния размер на заделения финансов ресурс за етап 2, фаза 2 от изпълнението на проекта, Агенцията по заетостта ще изчисли реализираната икономия, за да бъдат поканени работодатели, подали заявка за участие по схемата и класирани като резерви от Комисиите по заетост към областните съвети за развитие.
На официалната интернет страница на Агенцията по заетостта ще бъде публикуван списъкът с допълнително класирани заявки за съответната област, подадени при последния прием.

СХЕМА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА” по ОП ”РЧР”
На 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Срокът за прием на заявления беше обявен до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.
Операцията предоставя възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетенции („Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност”). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. лв. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице. Право да се обучат по схемата имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.
Агенцията по заетостта преустанови на 18.08.2017 г. приема на заявления по проекта поради достигане на определения финансов ресурс.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu