Петък, 16 Ноември 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПАЗАР НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ М. АВГУСТ 2017 ГОДИНА
[ 27.09.2017 ]

 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА
През месец АВГУСТ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 4185 и е 1.9 на сто от всички безработни в страната. Спрямо ЮЛИ е реализиран спад от 262 д. (с 5.9 на сто), поради засиленото предлагане на заетост през месеца спрямо предходния. Сравнението с АВГУСТ 2016 г. показва значително намаление - с 1393 д. или с 25.0 на сто.
Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 241 д. за АВГУСТ и представляват 5.8 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 19 лица по-малко, а относителният им дял намалява с 0.1 процентни пункта. В сравнение с АВГУСТ м.г. броят им е с 61 д. по-малък, но относителният им дял е по-висок с 0.3 процентни пункта.
Безработните от възрастовата група до 29 години са 609 д. за АВГУСТ или 14.6 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 34 д. спрямо предходния месец, а относителният им дял е по-висок с 0.1 процентни пункта. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва редуциран брой - със 168 д., но по-висок относителен дял - с 0.6 процентни пункта.
Равнището на безработица в края на месеца е 7.5 на сто, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (7.4%) и пред област София (7.8%).
Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.5 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. - значително намаление с 2.5 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.7%) показва по-високо с 0.8 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през АВГУСТ е най-ниско в общините Ямбол (4.0%), Тунджа (10.5%) и Елхово (13.0%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо ЮЛИ в четири от всички пет общини равнището на безработица намалява (без Болярово), а спрямо АВГУСТ 2016 г. то е по-ниско във всички.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През АВГУСТ 2017 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 456 работни места (РМ), от които 417 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 16 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки са разкрити 23 работни места. Спрямо ЮЛИ има намаление на общо обявените работни места - с 46 (с 9.2 на сто), което се дължи изцяло на по-малкото разкрити РМ за вторичния пазар (с 54), докато разкритите за вторичния растат, макар и слабо - с 8 РМ.
Спрямо АВГУСТ м.г. се отчита намаление на общо обявените РМ (с 4), дължащо се отново на по-малкото разкрити места за вторичния пазар (с 33), а обявените работни места на първичния бележат ръст от 29.
Най-много работни места за първичния пазар през АВГУСТ 2017 г. са заявени в отраслите "Преработваща промишленост" (148), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (63), "Административни и спомагателни дейности" (63) и "Образование" (43).
Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (8), "Други дейности и услуги" (3), "Финансови и застрахователни дейности" и "Професионални дейности и научни изследвания" (по 2), "Държавно управление" (1), а в "Добивна промишленост", "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", "Хуманно здравеопазване и социална работа" и "Култура, спорт и развлечения" няма обявени такива.
Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през месеца са общо 376, като 69.9 на сто от тях (263 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От всички започнали работа, на първичния пазар са се реализирали 317 д., а на субсидирани работни места - 59 лица. Сравнението с ЮЛИ показва увеличение на общо започналите работа с 80 д, като устроените на работа на първичния пазар са повече с 54 д., а тези на вторичния – с 26 лица. Спрямо АВГУСТ 2016 г., 44 лица по-малко са започнали работа, което се дължи изцяло на намалението на започналите работа на вторичния пазар (с 52 д.), докато на първичния пазар на работа са устроени 8 д. повече.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” по ОП ”РЧР”
Продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
За разлика от предходните етапи по набиране на заявки по схемата, този път заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
От 18 септември започна Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата”. Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на безработни висшисти до 29 години, да работят 9 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си.
До 9 октомври включително всички бюра по труда в страната приемат документи за кандидатстване от дипломирани младежи без професионален опит по специалността си. По програмата са обявени 2566 работни места. От тях 1863 са в централни институции и техните поделения в страната – Народно събрание, Министерски съвет, институцията на Омбудсмана, 18 министерства, държавни агенции, комисии, дирекции и други държавни институции.
Областните администрации в страната са обявили общо 56 работни места по програмата „Старт на кариерата”. Младите висшисти имат опции да избират и сред 647 работни места, обявени от 226 общински администрации.
Работните места за територията на Ямболска област са 36, от които 25 към централни ведомства, 2 в Областна администрация Ямбол и 9 в общински администрации.
Целта на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика в съответствие със съвременните изисквания на трудовия пазар. Заетостта на младежите се финансира със средства от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта.
За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 09 октомври 2017 г. включително и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно място. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.
Пълният списък на обявените работни места по процедурите, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.

НАЕМАНЕ НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ОТ СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА КРАТКОСРОЧНА ЗАЕТОСТ ДО 90 ДНИ
От 22.05.2017 г. в Дирекция „Регионална служба по заетостта” гр. Бургас започна приема на документи от работодатели, желаещи да наемат сезонни работници за краткосрочна заетост до 90 дни. За улесняване на работодателите при регистрация на сезонна заетост до 90 дни беше сформиран екип от подготвени експерти. За периода от 22.05.2017 г. до момента са приети 80 заявления от 48 работодатели за наемане на 467 граждани от различни страни. Чужденците бяха наемани на работните места в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” във връзка с летния туристически сезон на длъжности - сервитьор, помощник-готвач, готвач, администратор хотел, хостеса, камериерка, хигиенист, барман. Най-много сезонни работници са наети от Украйна, Русия и Македония.

МОБИЛНИ ЕКИПИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
От м. септември 2017 г. във всички Регионални служби по заетостта в страната стартират работа мобилни екипи след пилотното им прилагане в ДРСЗ София и Пловдив.
Новосформираните екипи ще посредничат на ключови и структуроопределящи работодатели в регионите на Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Русе, Благоевград и Хасково за набиране на кадри. Със създаването на екипи на територията на всички регионални служби по заетостта Агенцията по заетостта се стреми да повиши доверието към услугите, които предлага, да улесни трудовото посредничество на регионален принцип и да създаде междурегионален обмен на информация за пазара на труда. Освен това чрез дейността на мобилните екипи ще се проучват и бъдещите потребности на работодателите от работна сила и обучение на работниците и служителите им.
Идеята на Агенцията по заетостта за създаване на подобни мобилни групи в цялата страна е следствие на успешните резултати, реализирани от пилотните проекти в София и Пловдив. За една година, откакто моделът се прилага там, са проведени над 1400 срещи с работодатели, в резултат на което са заявени над 14122 свободни работни места. Това е помогнало на 10330 лица да започнат работа чрез посредничеството им.
В мобилния екип към ДРСЗ Бургас са включени: експерти в различни сфери от Регионалната служба по заетостта и бюрата по труда от Бургаска, Сливенска и Ямболска области.
Основната задача на трудовите посредници от екипа е да посетят на място работодателите и да осъществяват връзката между тях и търсещите работа лица, познавайки добре спецификата на местния трудов пазар и техните конкретни потребности.
Какво предлага мобилният екип:
 подпомагане на новите инвеститори в региона с предварителна информация за пазара на труда и услугите на бюрата по труда;
 устойчиво сътрудничество с HR специалистите на ключовите работодатели;
 организиране на подбори за обявени работни места, когато се насочват лица от няколко бюра по труда;

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu