Петък, 16 Ноември 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ М. СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА
[ 25.10.2017 ]

Състоянието на пазара на труда в Ямболска област през м. СЕПТЕМВРИ 2017 година

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА
През месец СЕПТЕМВРИ 2017 г. броят на регистрираните безработни лица, в бюрата по труда от област Ямбол е 3950 и е 1.9 на сто от всички безработни в страната. Спрямо АВГУСТ е реализиран спад от 235 д. (с 5.6 на сто), поради засиленото предлагане на заетост през месеца спрямо предходния. Сравнението с СЕПТЕМВРИ 2016 г. показва значително намаление - с 1440 д. или с 26.7 на сто.
Безработните младежи до 24 год. възраст, с регистрация в бюрата по труда от областта са 214 д. за СЕПТЕМВРИ и представляват 6,1 на сто от всички безработни. Спрямо м.м. те са с 27 лица по-малко. В сравнение с СЕПТЕМВРИ м.г. броят им е с 80 д. по-малък.
Безработните от възрастовата група до 29 години са 556 д. за СЕПТЕМВРИ или 14.0 на сто от всички безработни. Броят им намалява с 53 д. спрямо предходния месец. Сравнението със същия месец на 2016 г. показва редуциран брой - със 208 д..
Равнището на безработица в края на месеца е 7.1 на сто, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област В.Търново (5.9%) и пред област София (7.5%).
Спрямо предходния месец се отчита намаление от 0.4 процентни пункта, спрямо същия месец на м.г. - значително намаление с 2.6 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.5%) показва по-високо с 0.6 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през АВГУСТ е най-ниско в общините Ямбол (3,7%), Тунджа (9.4%) и Елхово (13.0%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо АВГУСТ в три от всички пет общини равнището на безработица намалява (без Болярово и Елхово), а спрямо СЕПТЕМВРИ 2016 г. то е по-ниско във всички.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През СЕПТЕМВРИ 2017 год. в бюрата по труда от Ямболска област са заявени/разкрити общо 333 работни места (РМ), от които 292 на първичния пазар (в несубсидираната икономика), 32 по програми за обучение и заетост, а по насърчителни мерки са разкрити 9 работни места. Спрямо АВГУСТ има намаление на общо обявените работни места - с 123 (с 27.0 на сто), което се дължи изцяло на по-малкото разкрити РМ за първичен пазар (с 125).
Най-много работни места за първичния пазар през СЕПТЕМВРИ 2017 г. са заявени в отраслите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (97), "Образование" (60), "Преработваща промишленост" (39) и „Административни и спомагателни дейности” (36)
Най-малко работни места през месеца са обявени в отраслите "Строителство" (5), "Селско, горско и рибно стопанство" (4), "Други дейности и услуги" (4), "Хотелиерство и ресторантьорство" (3)"Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (2), "Хуманно здравеопазване и социална работа" (2), "Транспорт, складиране и пощи" (1), "Култура, спорт и развлечения" (1), и "Професионални дейности и научни изследвания" (по 2), "Държавно управление" (1), а в "Добивна промишленост", "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", "Финансови и застрахователни дейности" и "Професионални дейности и научни изследвания" няма обявени такива.
Постъпилите на работа от бюрата по труда от Ямболска област през месеца са общо 436, като 63.5 на сто от тях (277 д.) са устроени чрез посредничеството на бюрата по труда. От всички започнали работа, на първичния пазар са се реализирали 220 д., а на субсидирани работни места - 57 лица. Сравнението с АВГУСТ показва увеличение на общо започналите работа с 60 д, като устроените на работа на първичния пазар са повече с 16 д., а тези на вторичния са намалели с 2 лица. Спрямо СЕПТЕМВРИ 2016 г., 14 лица по-малко са започнали работа.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ” по ОП ”РЧР”
От 29 септември 2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Родители в заетост”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът подпомага родителите да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца.
Право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, които не са записани в детски заведения. Родителите, които към момента на кандидатстване, не са включени в заетост, следва да започнат работа при работодател или като самоосигуряващо се лице в рамките на четири месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете, а детегледачът може да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.
Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.
Заявления се приемат както на хартиен носител, подадени лично във всички бюра по труда в страната, така и на електронен адрес: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани) най-късно до 17:00 ч. на 31.10.2017 г.
Повече информация можете да намерите на страницата на Агенцията по заетостта, както и в Дирекции „Бюро по труда”.

СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” по ОП ”РЧР”
На 12.10.2017 г. на официалния сайт на Агенция по заетостта бяха публикувани регистри с допълнително класирани заявки от работодатели по схема „Обучения и заетост за младите хора” съобразно извършените оценки на заявки от страна на Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база на критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели.
Допълнителното класиране е във връзка с приключилия трети етап на набиране на заявки за разкриване на свободни работни места по схемата, при който на безработните лица, одобрени от работодателите ще се осигури както директна субсидирана заетост, така и възможност за обучение с ваучери, а след това и заетост.
Работодателите с допълнително класирани заявки следва да представят изискуемите документи за определяне на допустимостта им преди сключване на договор. Крайният срок за представяне на документите е 15.11.2017 г. до 17:00 часа.

МОБИЛНИ ЕКИПИ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
От м. септември 2017 г. в регионите на всички Регионални служби по заетостта в страната работят мобилни екипи след успешното им пилотното прилагане в ДРСЗ София и Пловдив.
Мобилните екипи посредничат на ключови и структуроопределящи работодатели в регионите на Бургас, Варна, Ловеч, Монтана, Русе, Благоевград и Хасково за набиране на кадри. Със създаването на екипи на територията на всички регионални служби по заетостта Агенцията по заетостта се стреми да повиши доверието към услугите, които предлага, да улесни трудовото посредничество на регионален принцип и да създаде междурегионален обмен на информация за пазара на труда. Освен това чрез дейността на мобилните екипи ще се проучват и бъдещите потребности на работодателите от работна сила и обучение на работниците и служителите им.
В мобилният екип към ДРСЗ Бургас, който обслужва работодатели от Бургаска, Сливенска и Ямболска области са включени експерти в различни сфери от Регионалната служба по заетостта и представители от всяко бюро по труда в региона.
Основната задача на мобилният екип е да посети на място работодателите и да осъществи връзка между тях и търсещите работа лица, познавайки добре спецификата на местния трудов пазар и техните конкретни потребности. Чрез дейността на мобилните екипи се проучват и бъдещите потребности на работодателите от кадри и обучение на работниците и служителите им.
Какво предлага мобилният екип:
 подпомагане на новите инвеститори в региона с предварителна информация за пазара на труда и услугите на бюрата по труда;
 устойчиво сътрудничество с HR специалистите на ключовите работодатели;
 организиране на подбори за обявени работни места, когато се насочват лица от няколко бюра по труда.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu