Сряда, 20 Февруари 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
[ 30.01.2018 ]

Състояние на пазара на труда в Ямболска област
през 2017 година

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА
През 2017 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 4643 д. Сравнението с предходната година показва намаление от 1386 д. (с 23.0%), което е утвърдена тенденция от 2014 г. насам. В двете дирекции „Бюро по труда” средногодишният брой безработни лица е съответно 3396 д в Ямбол и 1247 д. в Елхово, като в сравнение с 2016 г. и в двете бюра по труда се редуцира броят на безработните лица.
Равнището на безработица средно за годината е 8.3%, като по този показател областта е на 13-то място по ниска безработица след област София (8.1%) и пред област Кюстендил (9.4%).
Спрямо предходната година се отчита намаление от 2.5 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (7.2%) показва по-високо с 1.1 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през 2017 г. е най-ниско в общините Ямбол (4.6%), Тунджа (11.6%) и Елхово (14.3%), а в Болярово и Стралджа то е по-високо. Спрямо 2016 г. във всички 5 общини се отчита спад на равнището на безработица, най-значителен в Стралджа (със 7.9 процентни пункта) и Тунджа (с 4.3 пр. п/кта), а в Болярово, Елхово и Ямбол намалението е по-слабо – с 2.6, с 1.8 и с 1.7 процентни пункта. В сравнение със средногодишното равнище на безработица за страната (и през двете сравнявани години) единствено в община Ямбол стойността на показателя е по-ниска.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През 2017 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 4295 работни места (РМ), от които 3483 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходната 2016 г. броят на заявените работни места на първичния пазар слабо намалява - с 34 (с 1.0%),
Най-много работни места на първичния пазар през годината са заявени в отраслите "Преработваща промишленост" (1196), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (703), "Хотелиерство и ресторантьорство" (260), "Образование" (204), "Административни и спомагателни дейности" (192), "Държавно управление" (169), "Операции с недвижими имоти" (145), "Селско, горско и рибно стопанство" (142), "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (117) и "Строителство" (117).
Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за машинен оператор, общ работник, учител, монтажник (предимно на кабели), манипулант в промишлеността, сезонен работник в селско и горско стопанство, продавач-консултант, камериер/камериерка, шофьор, сервитьор, заварчик и др.
Започналите работа през 2017 г. безработни лица са общо 4253, от които 3571 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 682 безработни, като от тях 374 са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 308 по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА 2018 г., ПРИЕТ НА 18.01.2018 г.
На проведеното правителствено заседание на 18 януари 2018 г. беше одобрен Националния план за действие по заетостта през 2018 г. В него се предвижда над 10 600 души да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.
От 2018 г. се предвижда да се увеличи трудовото възнаграждение на наетите по плана безработни. Заплатите на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“, ще се повишат от 550 лв. на 600 лв., на младежките медиатори към общините – от 580 лв. на 630 лв., а на психолозите и мениджърите на случай – от 600 лв. на 650 лв. Заплатите на ромските медиатори със средно образование ще се увеличат от 500 лв. на 550 лв., а на тези с висше образование – от 550 лв. на 600 лв. Средствата за подкрепена заетост на лица с трайни увреждания или други групи в неравностойно положение, наети на несубсидирани работни места, ще нараснат от 300 лв. на 500 лв.
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени с минималната работна заплата, която от началото на 2018 г. е 510 лева при пълен работен ден. Субсидираното трудово възнаграждение за един нает по всички мерки от плана по заетостта ще се увеличи от 300 лв. на 400 лв. При наемане на безработен с висше образование ще се субсидират 480 лв. и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
Последните процедури за набиране на кандидати по Програма „Старт на кариерата” приключиха в края на 2017 г. През м. януари 2018 г. безработните младежи, класирани на първо място след проведените интервюта с работодатели от централни ведомства, областни и общински администрации, ще бъдат насочени към работодателите за сключване на трудови договори. Заетостта на лицата е за срок от 9 месеца, а работната заплата за 2018 г. съгласно НПДЗ е 600 лв.

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ” ПО ОП „РЧР”
Проект „Родители в заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г. стартира през 2017 г. с обявения период за прием на заявления от родители от 29.09.2017 г. до 31.10.2017 г.
Целта на проекта е осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца.
В края на 2017 г. стартира оценка за допустимостта на родители, подали заявления за включване в проект „Родители в заетост” в рамките на обявения срок до 31.10.2017 г.
Набирането на кандидати за детегледачи продължава и след приключване на приема на заявления от родителите с цел тяхното желание за наемна грижа да бъде напълно удовлетворено. Те могат да подават заявления на хартиен носител, лично, във всички бюра по труда в страната.
Грижа за децата от 0 до 5 г. на заети или безработни родители приоритетно ще бъде предоставяна за самотни родители, многодетни семейства, членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи.
Родителите имат право сами да изберат лицето, което да полага грижи за тяхното дете, независимо от спецификата на образованието и професионалния му опит. Наличието на родствена връзка между родителите и лицето, което отглежда детето, не е пречка за участие в проекта.
Работодател по проекта е Агенция по заетостта. Детегледачите се наемат на трудов договор за период не по-дълъг от 18 месеца или до навършване на 5-годишна възраст на детето.
На детегледача се изплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата, установена за страната, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на работодателя съгласно КТ и КСО (както и всички доплащания по приложимото национално законодателство – обезщетения за неизползван отпуск, доплащане за процент прослужено време и др.). В случай, че детегледачът полага грижи за второ или повече деца от семейството се определя по-голям размер на заплащането, равняващ се на 1½ минимална работна заплата, установена за страната.
За региона на ДРСЗ Бургас са приети и оценени 198 заявления от родители, от които 32 за област Ямбол.
Безработните/неактивни лица, желаещи да предоставят грижи за деца от 0 до 5-годишна възраст за региона на ДРСЗ Бургас към момента са 260, от които за 50 за област Ямбол.
До края на м. януари се очаква да стартира заетостта на първите одобрени детегледачи.

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ЗА БРАНЕ НА МЕКИ ПЛОДОВЕ В ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛИЯ
До 02.02.2018 г. продължава ежегодната кампания на Агенцията по заетостта по набиране на кандидати за бране на меки плодове в Испания и Португалия. Кандидатства се чрез записване в Дирекциите „Бюро по труда”. Интервютата ще се проведат в първата половина на м. февруари 2018 г.
За Испания се търсят жени между 18 и 45 г., с готовност за работа в селското стопанство. Свободните места са 375. Заплащането е €40.15 бруто на ден (€36.80 нето), като настаняването е за сметка на работодателя.
За Португалия се набират мъже и жени между 18 и 50 години. Основното месечно заплащане при 40 часова работна седмица (5 работни дни) е €557.00 базова месечна заплата плюс €46.42 (50% от полагащите се средства за отпуски и коледни празници) = €603.42 бруто (€537.04 евро нето). Работодателят заплаща авансово пътуването на работника до Португалия, като цената на билета се удържа при първото изплащане на заплата.

Януари’2018 г.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu