Четвъртък, 22 Август 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017
[ 17.04.2018 ]

Брой и структури на населението
Населението на област Ямбол към 31 декември 2017 г. е 120 470 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (121 099 души) и пред област Разград (113 714 души). В сравнение с 2016 г. населението на област Ямбол намалява с 1 806 души, или с 1.5%.
В област Ямбол мъжете са 58 976 (49.0%), а жените – 61 494 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени през 2017 година.
Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 065 жени, следват общините Болярово - 1 027, Тунджа - 1 019, Елхово - 1 015 и община Стралджа - 999 жени.
Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 17 904, или 14.9% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2016 г. относителният им дял се увеличава с 0.2 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа - 18.9%, следват общините Ямбол - 15.5%, Елхово - 12.8%, Тунджа - 12.5%, и Болярово - 12.0%.
През 2017 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 74 043 души, или 61.5% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2016 г. относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта.
Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол - 65.4%, следват общините Елхово - 61.7%, Стралджа - 55.7% и Болярово - 55.3%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа (53.1%).
В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 523, или 23.7% от населението на областта, и в сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.5 процентни пункта.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.4%), Болярово (32.7%), Елхово (25.5%) и Стралджа (25.4%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (19.1%).
Към 31.12.2017 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 62.7%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 63 лица в активна възраст, като в сравнение с 2016 г. има нарастване с 1.6 процентни пункта.
Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (88.2%), следват общините Болярово (80.8%) и Стралджа (79.6%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Ямбол (53.0%) и Елхово (62.0%).

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2017 г. е 45.0 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.2 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.
За 2017 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години за жените и 64 години за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 г. e 68 135 души, или 56.5% от цялото население на областта, като мъжете са 36 549, а жените – 31 586. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.6 процентни пункта спрямо предходната година.
Към края на 2017 г. над трудоспособна възраст са 33 322 души, или 27.7%, а под трудоспособна възраст – 19 013 души, или 15.8% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на двете групи население се увеличава съответно с 0.4 и 0.2 процентни пункта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2017 г. това съотношение е 60.

Териториално разпределение на населението
Към 31.12.2017 г. в градовете на област Ямбол живеят 85 001 души, или 70.6%, а в селата – 35 469, или 29.4% от населението на областта.
В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.
Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 615 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 68 846 души (57.1%). Спрямо 2016 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Болярово - 2.5%, а най-малко в община Ямбол - 1.0%.
Към края на 2017 г. населените места3 в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.
Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 68 846 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 095 души.

 

 


2 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са
определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр.
21/17.03.2000 година).
3 Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение, а така също и от административните промени в селищната структура на страната.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.
Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационната система „Демография” в Националния статистически институт.
Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.
Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.
Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu