Четвъртък, 22 Август 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
[ 02.05.2018 ]

 През 2017 г. броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая (ДПС) в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица е 195, в т.ч. заведени на отчет за първи път през годината - 40. (Фиг. 1.)

Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС
в област Ямбол през периода 2015 - 2017 година

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 76.9%;
• Малолетни (8 - 13 г.) - 23.1%;
• Момчета - 166 (85.1%);
• Учат - 165 лица (84.6%);
• Живеят в криминогенна среда - 109 лица (55.9%).

През 2017 г. от отчет в ДПС са снети 53 малолетни и непълнолетни лица (27.2%). Причините за това са:
• поправяне на поведението - 29 лица (54.7%);
• навършване на 18-годишна възраст - 24 лица (45.3%)

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2017 г. през ДПС са преминали 112 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 79, или 70.5%, а момичетата са 33 (29.5%).
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:
• „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 17.0%;
• „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ - 13.4%.
Извършени престъпления

През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 129.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 97 лица, или 75.2%. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби - 29.9% (29 лица) и на взломни кражби - 10.3% (10 лица).


Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2017 г. на територията на област Ямбол 28 деца са пострадали от престъпления, от които 13, или 46.4%, са момичета. Малолетни са 11 лица (39.3%), а непълнолетни - 17 (60.7%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 16 лица (57.1%). Следват пострадалите от блудство (4 лица) и телесна повреда (2 лица).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2017 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 329 възпитателни дела, от които 222 (67.5%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през годината е 117, като от тях в срок до един месец са решени 40 дела, или 34.2%. Прекратени на различни основания са 205 дела (62.3% от образуваните възпитателни дела). В края на 2017 г. 19 дела, или 5.8% от образуваните, са останали несвършени.
През 2017 г. местните комисии са наложили 174 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 147 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 149 общественоопасни деяния2.

2 Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:
• „предупреждение“ - в 105 случая (60.3%);
• „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 20 случая (11.5%);
• „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 19 случая (10.9%).
Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:
• Малолетни са 49 лица (33.3%), а непълнолетни - 98 (66.7%);
• Момчетата са 126 (85.7%), а момичетата - 21 (14.3%);
• 65.3% от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образование (96 лица).
През 2017 г. 200 лица на възраст от 8 до 17 години са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети. Обществените възпитатели са работили с 110 деца, а в организирани кампании за превантивна дейност са обхванати 5 469 малолетни и непълнолетни.

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления.
Противообществена проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.
В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат ототчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.
В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.
В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.


Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu