Сряда, 17 Юли 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017
[ 22.05.2018 ]

Раждаемост

През 2017 г. в област Ямбол са регистрирани 1 148 родени деца, като от тях 1 136 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 31 деца, или с 2.7%.
Коефициентът на обща раждаемост в област Ямбол през 2017 г. е 9.4‰1 , а през предходната 2016 г. - 9.5‰.
Броят на живородените момчета е 571, а на живородените момичета - 565.
В градовете и селата на област Ямбол живородени са съответно 828 и 308 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.7‰ и в селата - 8.6‰.
С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост е само община Стралджа - 12.9‰, а с по-нисък общините: Ямбол - 9.4‰, Тунджа (9.2‰), Елхово (7.4‰) и Болярово (6.8‰).
Броят на жените във фертилна възраст (15 - 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.
Броят на жените във фертилна възраст в област Ямбол към 31.12.2017 г. е 22 696 като спрямо предходната година той намалява с 2.1%.
Броят на живородените деца от майки под 20 години е 235 през 2017 г. и в сравнение с 2016 г. броят им намалява със 7.1%. Намалява и броят на децата, родени от жени на възраст на 40 и повече навършени години, от 26 през 2016 г. на 21 - през 2017 година.
Тоталният коефициент на плодовитост2 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена в област Ямбол е 2.00, докато през 2016 г. той е бил 1.98 деца.
Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 24.0 години през 2016 г. на 24.4 години през 2017 година. През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Ямбол е 753, или 66.3% от всички живородени, което е с 3.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2016 г. (70.2%).
Най-висок е относителният дял на живородените извънбрачни деца в общините Стралджа (86.4%) и Тунджа (68.8%). Следват общините Болярово (68.0%), Елхово (65.7%) и Ямбол (60.7%).

1 Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.
2 Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година
3 Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Смъртност

Броят на умрелите лица през 2017 г. в област Ямбол е 2 164 души, а коефициентът на обща смъртност - 17.8‰3 . Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 59 случая, или с 2.8%.

Смъртността сред мъжете в област Ямбол (19.3‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.4‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 1 126 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.4‰), отколкото в градовете (13.4‰).
С по-висок коефициент на смъртност спрямо средната за областта стойност на показателя са общините Болярово (32.5‰), Тунджа (26.4‰), Стралджа (22.3‰) и Елхово (21.2‰). Единствено община Ямбол е с по-ниска от средната за областта смъртност (12.8‰).
През 2017 г. в област Ямбол са починали 9 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 7.9‰, като в сравнение с 2016 г. той намалява с 5.0 промилни пункта.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.
През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1 028 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 8.4‰1. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 3.7‰, а в селата - минус 19.8‰.
Всички общини в областта са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-нисък коефициент на естествен прираст - минус 3.5‰. Следват общините Стралджа (-9.4‰) и Елхово (-13.7‰). С най-голямо намаление на населението и висок отрицателен коефициент на естествен прираст са общините Болярово (-25.7‰) и Тунджа (-17.3‰).
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол също е отрицателен - минус 778 души. Коефициентът на механичен прираст е минус 6.4‰2, съответно в градовете е минус 7.8‰, а в селата - минус 3.2‰.
С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен механичен прираст са общините Тунджа (-3.4‰) и Ямбол (-6.6‰), следвани от Стралджа (-9.1‰) и Елхово (-9.6‰). Единствено в община Болярово е регистриран нулев механичен прираст, т.е. броят на заселилите се е равен на броя на изселелите се лица.


1 Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението.
2 Разлика между броя на заселилите се и броя на изселилите се на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.
При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.
Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu