Четвъртък, 13 Декември 2018

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ - АПРИЛ 2018
[ 29.05.2018 ]

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА
През април 2018 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 3978 д. Сравнението с предходния месец показва намаление от 258 д. (с 6.1%), което е характерно за този месец на годината. Спрямо април 2017 г. се отчита осезаемо намаление от 1236 д. или с 23.7%. В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2769 д. в Ямбол и 1209 д. в Елхово, като в сравнение с миналия месец, а и спрямо април 2017 г. броят на безработните лица е по-малък, както в Ямбол, така и в Елхово.
Равнището на безработица през месеца е 7.1%, като по този показател областта е на 12-то място по ниска безработица след област Хасково (6.9%) и пред област София (7.3%). Спрямо предходния месец се отчита намаление с 0.5 процентни пункта, спрямо април 2017 г. има намаление с 2.2 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (6.4%) показва по-високо с 0.7 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през месеца е най-ниско в общините Ямбол (3.9%) и Тунджа (9.3%), а в Елхово (14.3%), Болярово (15.8%) и Стралджа (16.5%) то е по-високо. Спрямо март във всички пет общини се отчита намаление на равнището на безработица, а сравнението със същия месец на м.г. също показва намаление във всички общини.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През април 2018 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 626 работни места (РМ), от които 514 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходния месец броят на заявените работни места расте - с 257 (с 69.6%), предимно поради увеличението на местата за първичния пазар, а спрямо април 2017 г. ръстът е с 260 места, отново поради увеличението на местата за първичен пазар.
Най-много работни места на първичния пазар през месеца са заявени в отраслите "Хотелиерство и ресторантьорство" (117), "Административни и спомагателни дейности" (109), "Операции с недвижими имоти" (72), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (65), "Преработваща промишленост" (53), "Държавно управление" (22), "Строителство" (21), "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (17), "Селско, горско и рибно стопанство" (12) и "Транспорт, складиране и пощи" (10).
Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за машинен оператор, камериер/камериерка, общ работник, работник, сервитьор, манипулант в промишле-ността, шофьор, монтажник, перач (ръчно), администратор, хотел, готвач, заварчик, продавач-консултант, мияч.
Започналите работа безработни лица през месеца са общо 381, от които 365 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 16 безработни, като 8 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и също 8 - по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

РЕГИОНАЛНИ ПРОГАМИ ЗА ЗАЕТОСТ
Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи.
През м. април 2018 г. се проведе процедура за разработване на Регионални програми за заетост през 2018 г., а през м. май програмите за съответните области бяха утвърдени от министъра на труда и социалната политика.
В периода юни 2018 г. – декември 2018 г. ще се реализира Регионалната програма за заетост на област Ямбол, разработена в рамките на определения за областта финансов ресурс на обща стойност 184034 лева и с участието на 5 работодатели – всички общински администрации в областта. По програмата ще бъдат наети общо 60 безработни лица на пълно или непълно работно време за срок от 6 месеца според проектното предложение на съответния работодател.

СХЕМА „РАБОТА” по ОП ”РЧР”
На 16 февруари 2018 г. стартира проект „Работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с прием на заявки от работодатели за разкриване на работни места. Проектът обхваща 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. Минимум 2/3 от включените в заетост лица по проекта ще са продължително безработни лица или новорегистрирани като безработни (икономически неактивни лица), които не са работили през предходните 12 месеца. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца, като на работодателя ще се предоставят средства за трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата.
Общините от област Ямбол, попадащи в обхвата на проект „Работа”, са Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.
Бюрата по труда приемаха документи от работодатели до 9 март 2018 г. включително. Съветите за сътрудничество към ДБТ разгледаха заявките и ги класираха съобразно критерии за оценка, обявени със старта на проекта.
На 3 май 2018 г. на официалната си интернет страница Агенцията по заетостта публикува Регистри на подадените заявки по общини с резултата от оценката. Работодателите с класирани заявки имат срок от 20 работни дни да представят необходимите документи за сключване на договор.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ЗАЕТОСТ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА
Безработните лица с непрекъсната регистрация над 12 месеца са приоритет на политиката по заетостта като една от най-рисковите групи на пазара на труда.
Поредна стъпка в целенасочената работа с тази група и в изпълнение на Препоръката на Съвета на Европейския съюз относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда е сключването на „Споразумение за интеграция в заетост“ между бюрото по труда и безработното лице.
Целта на Споразумението е да ангажира лично продължително безработния в преодоляването на проблемите, които му пречат да започне работа; задължава го да сътрудничи активно на трудовите посредници, които имат за задача да предложат практически осъществими мерки за преодоляване на продължителната безработица, включително и чрез осигуряването на съдействие за ползване на необходими услуги от други институции – образователни, социални, здравни и други според индивидуалните потребности.
Споразумението се сключва в писмена форма, в него се определят конкретни проблеми, затрудняващи започването на работа, за чието преодоляване ще работят съвместно трудовите посредници и дълготрайно безработното лице, както и очакваният срок за постигане на резултат.
Сключването на споразумения с продължително безработните лица ще стартира през м. юни.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2018 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu