Четвъртък, 17 Октомври 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА
[ 02.07.2018 ]

Предучилищно образование

Към 1.12.2017 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 657 деца, от които 1 887, или 51.6% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.4% (фиг. 1).
Броят на детските групи е 158 и намалява с 1.3% спрямо предходния период.

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Ямбол
 

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, намалява до 73.3%, или с 2.1 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 192, като за градовете е 204, а за селата - 160. Една група се формира средно от 23 деца, съответно - 25 в градовете и 19 в селата.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 336, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0.6%.

 

 

1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Общо образование

Към 01.10.2017 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 34 общообразователни училища, от които 4 начални, 21 основни, 1 обединено училище, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 10 477. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 23 ученици.
Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) са обхванати общо 4 790 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) се учат 3 705 ученици, а тези в VIII - XII клас са общо 1 982.
През учебната 2016/2017 година 243 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 214 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, заминали в чужбина - 108, или 44.4%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 96, или 39.5% от общия брой на напусналите, и на напусналите поради нежелание да учат - 12.3%.
През 2017 г. основно образование1 в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 793 ученици, а средно образование - 320 ученици.
Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 84.2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 81.2%.
Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2017/2018 г., са 795.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2017/2018 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 3 164.
В професионалното образование преобладават момчетата, които са 63.6% от общия брой на учениците в тази образователна степен.
През учебната 2017/2018 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 249.
През 2017 г. средно образование в професионалните гимназии, спортното училище и професионалния колеж в област Ямбол с диплома са завършили 356 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:
• 74 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
• 282 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните гимназии и спортното училище в област Ямбол.

 

 

1 През 2017 г. основно образование придобиват завършилите VII клас, завършилите VIII клас в непрофилирани паралелки и IX клас в профилирани паралелки с прием след VII клас (разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование).

Висше образование

През учебната 2017/2018 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” - гр. Ямбол, към Тракийски университет - Стара Загора, се обучават 766 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 3.2%. В състава на студентите преобладават мъжете - 65.7%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 2.1 процентни пункта.
През 2017 г. диплома за висше образование са получили общо 201 студенти, от които 66.7% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните намалява с 9.9%. От общия брой завършили висше образование, 71.6% са придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" и 28.4% са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".
През учебната 2017/2018 година студентите са обучавани от 85 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 12, или с 12.4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства.
МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории. Основните понятия и определения на ISCED са планирани да бъдат международно валидни и съпоставими в пълния обхват на образователните системи. Класификацията се основава върху три компонента: международно одобрени понятия и определения, класификационни системи и картографиране на образователни програми и свързаните с тях квалификации в страните по света. МСКО 2011 беше приета на 36-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, като за начало на задължителното оповестяване на статистически данни по ревизираната класификация е определена настоящата година.
Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.
Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.
Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu