Сряда, 17 Юли 2019

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ
[ 01.08.2018 ]

През 2017 г. в област Ямбол са приключили делата за 807 извършени престъпления. Делата за 265 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 372 - с условно осъждане, за 20 - с оправдаване, за 11 - с прекратяване, а за 139 - с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 637 извършени престъпления, което е с 3.7% повече в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. в област Ямбол обвиняеми са били 840 лица, от които:
- с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 280 лица, или 33.3% от
- общия брой на обвиняемите;
- условно осъдени са 387 лица (46.1%) лица;
- освободени от наказателна отговорност са 141 лица (16.8%);
- оправдани са 19 обвиняеми лица (2.3%);
- прекратени са делата на 13 лица (1.5%).

Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица
в област Ямбол през периода 2013 - 2017 година
 

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 667, като в сравнение с 2016 г. намалява с 1.3%.
В структурата на осъдените лица през 2017 г. по видове престъпления с най-голям брой и относителен дял са осъдените за общоопасни престъпления - 247 лица, или 37.0% от общия брой на осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против собствеността - са 217 лица (32.5%) и за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции - 83 лица, или 12.4%. От тях за незаконно преминаване на границата (чл. 279 от НК) са осъдени 50 лица. В сравнение с броя на осъдените за този вид престъпления през 2013 и 2014 г. се регистрира съществено намаление.
От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2017 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 554 души. От тях 292 лица (52.7%) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 80 лица, а с „глоба” са наказани 27 души.
Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:
- Осъдените мъже са 624 (93.6%), а осъдените жени - 43 (6.4%);
- Най-голям е броят и делът на осъдените от възрастовата група 30 - 39 години - 166 лица, или 24.9% от общия брой на осъдените;
- Осъдените непълнолетни лица (14 - 17 години) са 50, или 7.5% от всички осъдени.

Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд.
Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 2012 г. - и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.
Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане и осъдените лица с влезли в сила присъди.
В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година.
В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени.
В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.
В броя на престъпленията, завършили с осъждане се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица.
Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението.
Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица.
Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години.
Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.
Съгласно член 31, ал. 1 и 2 от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.
Данните за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са получени на основата на информация от изследвания на Националния статистически институт и данни от административен източник - Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).


 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2019 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu