Четвъртък, 05 Август 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 19.04.2020 ]

 Брой и структури на населението
Населението на област Ямбол към 31 декември 2018 г. е 118 897 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (119 041 души) и пред област Разград (112 229 души). В сравнение с 2017 г. населението на област Ямбол намалява с 1 573 души, или с 1.3%.
В област Ямбол мъжете са 58 200 (48.9%), а жените – 60 697 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени през 2018 година.
Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 067 жени, следват общините Елхово - 1 019, Тунджа - 1 016, Болярово - 1 002 и община Стралджа - 994 жени.
Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 17 893, или 15.0% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2017 г. относителният им дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа - 19.0%, следват общините Ямбол - 15.7%, Елхово - 13.1%, Тунджа - 12.6%, и Болярово - 12.1%.
През 2018 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 72 363 души, или 60.9% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2017 г. относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта.
Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол - 64.5%, следват общините Елхово - 61.1%, Стралджа - 55.8% и Болярово - 55.0%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа - 53.0%.
В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 641, или 24.1% от населението на областта, и в сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.4%), Болярово (32.9%), Елхово (25.8%) и Стралджа (25.2%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (19.8%).
Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост 1  е 64.3%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 64 лица в активна възраст, като в сравнение с 2017 г. има нарастване с 1.6 процентни пункта.
Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (88.7%), следват общините Болярово (81.8%) и Стралджа (79.4%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Елхово (63.7%) и Ямбол (55.1%).

1 Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в «зависимите възрасти» (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в «независимите възрасти» (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2018 г. е 45.1 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.1 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени 2 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.
За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. e 66 791 души, или 56.2% от цялото население на областта, като мъжете са 35 794, а жените – 30 997. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.4 процентни пункта спрямо предходната година.
Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 33 085 души, или 27.8%, а под трудоспособна възраст – 19 021 души, или 16.0% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на двете групи население се увеличава с 0.2 процентни пункта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение е 64.

Териториално разпределение на населението
Към 31.12.2018 г. в градовете на област Ямбол живеят 84 119 души, или 70.7%, а в селата – 34 778, или 29.3% от населението на областта.
В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.
Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 562 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 68 074 души (57.3%). Спрямо 2017 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Тунджа - 1.8%, а най-малко в община Ямбол - 1.1%.
Към края на 2018 г. населените места 3 в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.
Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 68 074 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 099 души.

2 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са
определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр.21/17.03.2000 година).

3 Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение, а така също и от административните промени в селищната структура на страната.

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.
Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационната система „Демография” в Националния статистически институт.
Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното деление на страната към 31.12. на съответната година по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.
Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.
Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu