Четвъртък, 05 Август 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 10.05.2020 ]

 Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2018 г. в област Ямбол линията на бедност е 347.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 24.3% от населението на областта (табл. 1).

1. Основни индикатори за бедност в област Ямбол

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта намалява с 6.5%, а относителният дял на бедното население в областта нараства с 4.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 20.5%, а при жените - 28.0%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 7.5 процентни пункта при 3.0 процентни пункта за страната (мъже - 20.4% и жени - 23.4%). В сравнение с 2017 г. в област Ямбол делът на бедност при мъжете и жените нараства съответно с 8.1 и 0.3 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2018 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 24.3% до 29.0%, или с 4.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Ямбол нараства до 53.1%, или с 28.8 процентни пункта.
През 2018 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Монтана - съответно 239 и 240 лв., а най-високата в областите София (столица) - 513 лв., Стара Загора - 403 лв. и Варна - 383 лева.
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Велико Търново и Монтана - по 26.2%, а най-нисък в областите Перник - 11.9%, Кюстендил и Разград - по 14.7% (фиг.1).

Фиг.1 Разпределение на областите по равнище на бедност през 2018 година

1 Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100. 

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.
През 2018 г. 19.3% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и се увеличава спрямо предходната година с 4.0 процентни пункта (табл. 2).

2. Население, живеещо с материални лишения,
по пол общо за страната и в област Ямбол

                                              

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2018 г. 37.5 хил. лица, или 30.9% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност (табл. 3). Стойността на показателя нараства с 2.4 процентни пункта спрямо 2017 година.

3. Население в риск от бедност или социално изключване

 


Наблюдението за доходите и условията на живот (EU-SILC) като част от Европейската статистическа система (ESS) се осъществява по единна методология, определена с Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.
Целевата съвкупност в изследването (EU-SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата съвкупност.
До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7 300 адреса/обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. Извадката се състои от четири ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни:
- Моментни (данни от текущата година на наблюдение)
- Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали в поне две последователни години).
От 2015 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия се проследяват домакинствата от 9-а и 10-а ротационна група съответно за пета и шеста вълна на участие. Размерът на извадката за 2018 г. включва 8 696 домакинства от 6 ротационни групи от всички области на страната.
Наблюдението се провежда с два типа анкетни карти:
- Въпросник за домакинството
- Индивидуална анкетна карта за всяко лице от домакинството на 16 и повече навършени години.
Линия на бедност - За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат се използва общ разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.
Еквивалентни скали - За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло единица, вторият възрастен на 14 и повече навършени години - тегло 0.5, и всяко дете под 14 години - тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

Образователна степен
За определяне на образователното равнище на родителите е използвана Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011):
МСКО 0 - Предучилищно образование
МСКО 1 - Начално образование
МСКО 2 - Основно (прогимназиално) образование
МСКО 3 - Средно образование
МСКО 4 - Професионално обучение след средно образование
МСКО 6 - Висше образование (бакалавър и професионален бакалавър)
МСКО 7 - Висше образование (магистър)
МСКО 8 - Висше образование (доктор).
Претегляне на данните
Базата данни за всяка страна съдържа следните тегла:
Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой обикновени домакинства в страната.
Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица на територията на страната.
Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече навършени години (целева променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече навършени години на територията на страната.
При изчисляване на индикаторите за бедност се използва персоналното тегло (RB050), тъй като статусът на бедност се изчислява на индивидуално ниво и целевата група се отнася към цялото население, живеещо в обикновени домакинства. За някои от индикаторите, фокусирани върху лицата на 16 и повече навършени години (например „относителен дял на работещите бедни“), се използва персонално тегло (РВ040) за лицата на 16 и повече навършени години.
При изчисляване на индикаторите теглата се коригират с претеглящ фактор за отразяване на липсващите случаи (домакинства с нулеви доходи) в изследването (RB050a).
Повече информация и данни за индикаторите за бедност и социално включване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк http://www.nsi.bg/Социално включване и условия на живот/ и в информационна система „Инфостат“ на НСИ.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu