Понеделник, 19 Април 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
[ 13.05.2020 ]

Предучилищно образование

Към 1.12.2018 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 578 деца, от които 1 827, или 51.1% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.2% (фиг. 1).
Броят на детските групи е 154 и намалява с 2.5% спрямо предходния период.

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Ямбол

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, се увеличава до 74.0%, или с 0.7 процентни пункта повече спрямо учебната 2017/2018 година.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 188, като за градовете е 199, а за селата - 160. Една група се формира средно от 23 деца, съответно - 25 в градовете и 19 в селата.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 329, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 2.1%.

 1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Общо образование

Към 01.10.2018 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища, от които 4 начални, 19 основни, 2 обединени училища, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 10 396. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици.
Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) са обхванати общо 4 657 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) се учат 3 753 ученици, а тези в VIII - XII клас са общо 1 986.
През учебната 2017/2018 година 258 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 207 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 99, или 47.8%, следван от дела напусналите по семейни причини – 87, или 42.0%, и на напусналите поради нежелание да учат – 8.2%
През 2018 г. основно образование1 в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 399 ученици, а средно образование - 378 ученици.
Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 81.9%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 84.4%.
Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 г., са 786.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 3 304.
В професионалното образование преобладават момчетата, които са 63.4% от общия брой на учениците в тази образователна степен.
През учебната 2018/2019 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 232.
През 2018 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 421 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:
• 137 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
• 226 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните училища в област Ямбол.

Висше образование

През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” - гр. Ямбол, към Тракийски университет - Стара Загора, се обучават 796 души като спрямо предходната учебна година броят им се увеличава с 4.0%. В състава на студентите преобладават мъжете - 69.1%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 3.4 процентни пункта.
През 2018 г. диплома за висше образование са получили общо 205 студенти, от които 62.0% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 2.0%. От общия брой завършили висше образование, 59.5% са придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" и 40.5% са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".
През учебната 2018/2019 година студентите са обучавани от 80 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 5, или с 5.9%.

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства.
МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории. Основните понятия и определения на ISCED са планирани да бъдат международно валидни и съпоставими в пълния обхват на образователните системи. Класификацията се основава върху три компонента: международно одобрени понятия и определения, класификационни системи и картографиране на образователни програми и свързаните с тях квалификации в страните по света. МСКО 2011 беше приета на 36-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, като за начало на задължителното оповестяване на статистически данни по ревизираната класификация е определена настоящата година.
Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.
Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.
Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu