Вторник, 15 Юни 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ И МИГРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 04.07.2020 ]

Раждаемост

През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 1 189 родени деца, като от тях 1 174 (98.7%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 38 деца, или с 3.3%.
Коефициентът на обща раждаемост 1 в област Ямбол през 2018 г. е 9.8‰ и в сравнение с 2017 г. се увеличава с 0.4 промилни пункта.
Броят на живородените момчета е 601, а на живородените момичета - 573.
В градовете и селата на област Ямбол живородени са съответно 876 и 298 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 10.4‰ и в селата - 8.5‰.
С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост са общините Стралджа - 10.5‰, Ямбол и Елхово - по 10.1‰, а с по-нисък общините Болярово (8.6‰) и Тунджа (8.5‰).
Към 31.12.2018 г. броят на жените във фертилна възраст (от 15 до 49 години) е 22.1 хил. като спрямо предходната година той намалява с 2.5%.
Броят на децата, родени от майки под 20 години е 254 през 2018 г. и в сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 8.1%.
Тоталният коефициент на плодовитост 2 е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2018 г. средният брой живородени деца от една жена в област Ямбол е 2.13, докато през 2017 г. той е бил 2.00 деца.
Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 24.4 години през 2017 г. на 24.6 години през 2018 година.
През 2018 г. броят на живородените извънбрачни раждания в област Ямбол е 773, или 65.8% от всички живородени, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2017 г. (66.3%).
Най-висок е относителният дял на извънбрачните живородени деца в общините Болярово (90.3%) и Стралджа (83.7%), следвани от общините Тунджа (80.4%), Елхово (62.5%) и Ямбол (58.4%).

Смъртност

През 2018 г. в област Ямбол нивото на общата смъртност се увеличава. Броят на умрелите е 2.2 хил. души, а коефициентът на обща смъртност 3  - 18.7‰ и спрямо предходната година се увеличава с 0.9 промилни пункта.
Смъртността сред мъжете в област Ямбол (20.1‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.2‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1 121 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (29.0‰) отколкото в градовете (14.4‰). С по-висок коефициент на смъртност спрямо средната стойност на показателя за областта са общините Болярово (31.8‰), Тунджа (28.0‰), Стралджа (23.7‰) и Елхово (20.3‰). Единствено община Ямбол е с по-ниска от средната за областта смъртност (13.8‰).
През 2018 г. в област Ямбол са починали 10 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.5‰. За сравнение през 2010 г. коефициентът на детска смъртност е бил 19.4‰, а през 2017 г. - 7.9‰.

1 Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината.
2 Среден брой живородени деца, които би родила една жена през целия си фертилен период съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година.
3 Брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.
Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.
През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с 1 059 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 8.9‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 4.0‰, а в селата - минус 20.5‰.
Всички общини в областта също са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с най-нисък коефициент на естествен прираст - минус 3.7‰. Следват общините Елхово (-10.2‰) и Стралджа (-13.2‰). С най-голямо намаление на населението и висок отрицателен коефициент на естествен прираст са общините Болярово (-23.2‰) и Тунджа (-19.5‰).
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол също е отрицателен - минус 514 души. Коефициентът на механичен прираст е минус 4.3‰, съответно в градовете е минус 6.4‰, докато в селата коефициентът на механичен прираст е положителен - 0.8‰.
През 2018 г. отрицателен механичен прираст имат общините Ямбол (-7.6‰), Стралджа (-4.1‰) и Елхово (-0.3‰). Положителен механичен прираст е регистриран в общините Болярово и Тунджа, съответно 8.4 и 1.2 ‰.

 

 

 

 

 

Източник на данните за естественото и механичното движение на населението (раждания, умирания, миграция) е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението чрез документите образци ЕСГРАОН - ТДС: съобщение за раждане, съобщение за смърт и адресна карта за промяна на настоящ адрес.
При изчисляване на демографските показатели се използва съвкупността на средногодишното население. Средногодишният брой на населението е средна аритметична величина от изчисленото население към края на предходната и края на отчетната година.
Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu