Вторник, 26 Януари 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 23.01.2020 ]

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2018 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 30 189 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява с 1 216 души, или с 3.9%. По-значително е намалението на наетия персонал в „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 10.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 9.3% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.5%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности“ - с 9.2% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - със 7.3%.
Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ - 33.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 14.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - 8.5%, „Образование“ - 8.0%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 6.5%, „Държавно и управление“ - 5.0%, „Строителство“ - 4.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ - 4.2% и др.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2018 г., областта заема 21-во място в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 751.1 хил., а най-малък в област Видин - 16.5 хиляди.
В област Ямбол средната брутна годишна работна заплата за 2018 г. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 10 815 лв., при 13 755 лв. средно за страната.

Фиг. 1. Средна брутна годишна работна заплата в област Ямбол по години

 

По размер на средната работна заплата за 2018 г. област Ямбол заема 13-то място в сравнение с останалите области. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) - 19 026 лв. следвана от област София - 13 425 лв. и Стара Загора - 13 190 лева.
През 2018 г. средната годишна брутна работна заплата в област Ямбол се увеличава спрямо 2017 г. с 13.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Финансови и застрахователни дейности“ - с 84.8% и „Операции с недвижими имоти“ - с 34.9%. Намаление е регистрирано единствено в дейността „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 4.2%.
Спрямо 2017 г. средната годишна работна заплата през 2018 г. нараства в обществения сектор с 8.8%, а в частния сектор - с 14.9%.

 Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).
Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.
Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.
Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината). Средният списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.
Средната брутна годишна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu