Сряда, 08 Април 2020

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2018
[ 04.02.2020 ]

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2018 г. възлиза на 1 160 млн. лв. по текущи цени и е с 6.3% повече в сравнение с 2017 година. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.
По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на петнадесето място място с 9 694 лв., след област Разград - с 9 709 лв. и преди област Ловеч - с 9 653 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 33 437 лв., а с най-ниско област Силистра - 7 029 лева.

Фиг. 1. Брутен вътрешен продукт на човек от населението по области

Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2018 г. е 1 006 млн. лв. по текущи цени.
Относителният дял на добавената стойност в сектора на услугите достига до 55.3%, или с 2.3 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и индустрията намаляват спрямо 2017 година съответно с 1.5 и 0.8 процентни пункта, до нива 11.8 и 32.9%.

Фиг. 2. Структура на брутната добавена стойност в област Ямбол
по икономически сектори

 

 

Брутният вътрешен продукт (БВП) по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:
 БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите. БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика;
 БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентните институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване), плюс износа на стоки и услуги, минус вноса на стоки и услуги;
 БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход)
Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ