Четвъртък, 20 Юни 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
OСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020
[ 20.04.2021 ]

Брой и структури на населението
Населението на област Ямбол към 31 декември 2020 г. е 116 486 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (116 619 души) и пред област Търговище (110 027 души). В сравнение с 2019 г. населението на област Ямбол намалява с 849 души, или с 0.7%.
В област Ямбол мъжете са 56 961 (48.9%), а жените - 59 525 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 045 жени през 2020 година.
Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 081 жени, следват общините Елхово - 1 024, Тунджа - 1 001, Болярово - 988 и община Стралджа - 985 жени.
Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 17 704, или 15.2% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2019 г. относителният им дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.
Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа - 18.5%, следват общините Ямбол - 16.4%, Елхово - 13.3%, Болярово и Тунджа - с 11.9%.
През 2020 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 70 312 души, или 60.4% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2019 г. относителният им дял намалява с 0.1 процентни пункта.
Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол - 63.0%, следват общините Елхово - 60.5%, Болярово - 56.8% и Стралджа - 56.5%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа - 55.3%.
В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 470, или 24.4% от населението на областта, и в сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група се запазва.
Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (32.8%), Болярово (31.2%), Елхово (26.2%) и Стралджа (25.0%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (20.6%).
Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Ямбол е 65.7%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 66 лица в активна възраст, като в сравнение с 2019 г. има нарастване с 0.3 процентни пункта.
Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (80.8%), следват общините Стралджа (77.1%) и Болярово (76.2%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Елхово (65.4%) и Ямбол (58.6%).

 

 

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2020 г. е 45.2 години, като в сравнение с предходната година тя се запазва.
През 2020 г. възрастовите граници за пенсиониране за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. e 65 306 души, или 56.1% от цялото население на областта, като мъжете са 34 840, а жените - 30 466. Относителният дял на трудоспособното население се увеличава с 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.
Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 32 269 души, или 27.7%, а под трудоспособна възраст - 18 911 души, или 16.2% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на населението над трудоспособна възраст намалява с 0.2 процентни пункта, а на населението под трудоспособна възраст се запазва.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 65.

Териториално разпределение на населението
Към 31.12.2020 г. в градовете на област Ямбол живеят 80 115 души, или 68.8%, а в селата - 36 371, или 31.2% от населението на областта.
В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.
Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 461 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 64 435 души (55.3%). Спрямо 2019 г. населението в общините Болярово, Елхово и Ямбол намалява, като най-чувствително е намалението в община Ямбол - 4.1%, а най-малко в община Елхово - 0.8%. Населението на общините Тунджа и Стралджа се увеличава, съответно с 8.4 и 2.6%.
Към края на 2020 г. населените места3 в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.
Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 64 435 души, а най-малък е гр. Болярово - 1 077 души.

 

 


2 Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са
определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр.
21/17.03.2000 година).
3 Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение, а така също и от административните промени в селищната структура на страната.

 

Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.
Източник на данните за броя и структурите на населението е Информационната система „Демография” в Националния статистически институт.
Данните за броя на населението и за настъпилите демографски събития в териториален разрез са представени според административно-териториалното устройство на страната към 31.12. на съответната година по настоящ адрес. Това е адресът, който отговаря на документално заявеното местоживеене на лицето.
Възрастта на населението в края на годината е изчислена към 31.12. в навършени години.
Възрастта на лицата при настъпване на демографско събитие се изчислява в навършени години въз основа на датата на раждане и датата на съответното събитие, т.е. възрастта, която лицата са достигнали при настъпване на събитието.
Повече информация и данни за броят и структурата на населението могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/bg/node/2920

 

 


 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu