Сряда, 01 Декември 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ
[ 23.12.2019 ]

В изпълнение правомощията на областния управител на област Ямбол по чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закон за администрацията е извършен контрол по законосъобразността на решенията на Общински съвет Ямбол от последната сесия. Областният управител връща за ново разглеждане решението по т.25 от дневния ред касаещо „Преобразуване на общинско предприятие „Платени зони за паркиране”, чрез сливане с общинско предприятие „Общински пазари” в общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазар” и преобразуване на общинско предприятие „Паркове и зони за отдих”, чрез сливане с общинско предприятие „Спортни имоти" в общинско предприятие „Паркове и зони за отдих и спорт". Решението по точката е прието с 25 гласа - „За”; „Против” – 4, „Въздържали се” - 4.
При разглеждане на фактическата страна на взетото решение областният управител, счита че решението е незаконосъобразно като прието при неспазване на законоустановената форма. Съображенията за това са следните:
Съобразно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс, когато административният акт се издава в писмена форма, той следва да съдържа фактическите и правни основания за издаването му. Те играят ролята на мотиви на административния акт и са пряко свързани с възможността за осъществяване на контрол за законосъобразност на акта по същество. Фактическите и правни основания са два отделни реквизита, които имат самостоятелно значение и не се припокриват.
В тази връзка, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Начините за управление на общинско имущество са определени в Закона за общинската собственост (ЗОС). Една от предвидените в този закон възможности е чрез общинските предприятия, чието създаване, преобразуване и закриване е регламентирано с разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от ЗОС (в този смисъл са и мотивите на Решение № 4131 от 25.03.2014 г. по адм. дело № 9149/2013 г., III Отд. на ВАС). Предвид горното, относима към настоящото решение е разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, а не тази на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА. В тази връзка, в нарушение на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА решението не е прието с поименно гласуване.
Разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от ЗОС регламентира три правомощия на общинския съвет – да създаде, да преобразува и да закрие общинско предприятие. Всяко едно от тези правомощия има и съответните правни последици. В конкретния случай, в мотивите на Предложение с вх. № В-0503 от 05.12.2019 г. и проведените на заседанието обсъждания се аргументира преобразуването. Тези мотиви не кореспондират нито с предложения проект на решение, нито с диспозитива на взетото решение. С взетото решение се реализира не правомощието на общинския съвет да преобразува съществуващите общински предприятия, а да ги закрие и да създаде два нови правни субекта.
Без да се отрича оперативната самостоятелност на административния орган да реализира, което и да е от правомощията, дадени му с чл. 52, ал. 2 от ЗОС, следва да се отбележи, че същественото несъответствие между мотивите за приемане на настоящото решение, води до неяснота относно изразената воля на общинския съвет. Това прави невъзможно и извършването на преценка за законосъобразността на административния акт по същество, а именно следва ли по отношение на реда за предоставяне на имоти и вещи - общинска собственост, безвъзмездно за управление на звена на общинска бюджетна издръжка, да се приложат чл. 12, ал. 1 и 4 от ЗОС и чл. 20 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, или реда, разписан в т. V от решението – „предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с приемо-предавателни протоколи“. „Недопустимо е, въз основа на възприетите от контролния орган факти, по тълкувателен път да се извличат, както действителната воля на общинския съвет, така и правната норма, оправомощаваща го да приеме административен акт с посоченото по-горе съдържание“, се казва още в мотивите за връщане на решението.
Грешно посоченото правно основание, равняващо се на липсата на такова, и същественото несъответствие между мотивите за приемане на решението и диспозитива на същото, водят не само до неяснота относно формираната от Общински съвет Ямбол воля, но и до нарушение на законоустановената форма, обуславящи материалната незаконосъобразност на решението, взето по точката.
Това дава всички основания на областния управител да върне за ново обсъждане това решение на Общински съвет Ямбол.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu