Събота, 29 Януари 2022

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
[ 28.01.2020 ]

БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА И РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА

През 2019 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Ямбол е 3200 д., което е 1.7% от безработните в страната и 17.1% от тези в ДРСЗ Бургас. Сравнението с предходната година показва намаление от 394 д. (с 11.0%), което е характерно за годините от 2014-та насам, когато се отчита намаление и спрямо съответните месеци на предходна година.
В двете дирекции „Бюро по труда” броят на безработните лица е съответно 2084 д. в Ямбол и 1116 д. в Елхово, като в сравнение с миналата година, средногодишният брой на безработните лица в бюрото по труда в Ямбол е с 354 д. по-малък, а в Елхово намалението е с 40 лица.
Средногодишното равнище на безработица през 2019 г. е 5.7%, като по този показател областта е на 11-то място по ниска безработица след област Русе (5.6%) и пред област София (5.9%). Спрямо предходната година се отчита намаление от 0.7 процентни пункта, а сравнението с показателя за страната (5.6%) показва по-високо с 0.1 процентни пункта ниво.
В регионален мащаб, равнището на безработица през годината е най-ниско в общините Ямбол (3.1%), Тунджа (7.4%) и Стралджа (10.2%), а в Елхово (13.1%) и Болярово (15.2%) то е по-високо. Спрямо 2018 год. в четири от петте общини (Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово) се отчита спад на равнището на безработица, съответно с 0.4, 0.7, 3.6 и 0.8 процентни пункта. Единствено в община Болярово то е по-високо с 0.9 процентни пункта.

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ

През 2019 год. в бюрата по труда от област Ямбол са заявени общо 3500 работни места (РМ), от които 3117 на първичния пазар на труда (несубсидирани). В сравнение с предходната година броят на общо заявените работни места е по-малък със 796 РМ, предимно поради намалението на обявените места за първичния пазар (с 534), но и разкритите за вторичния са по-малко (с 262 РМ). От тях, тези по програми (вкл. ОП „развитие на човешките ресурси) намаляват с 265, а по мерки за заетост са разкрити 3 работни места повече.
Отраслите, в които на първичния пазар през годината са заявени повече работни места са: "Преработваща промишленост" (1077), "Административни и спомагателни дейности" (401), "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (279), "Образование" (259), "Хотелиерство и ресторантьорство" (251), "Държавно управление" (187), "Операции с недвижими имоти" (136), "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" (135), "Селско, горско и рибно стопанство" (119), "Строителство" (110).
Длъжностите, за които са обявени най-много работни места са за: машинен оператор, общ работник, работник, учител, сезонен работник, манипулант в промишлеността, шивач, продавач-консултант, монтажник, чистач/хигиенист, сервитьор, камериер/камериерка, готвач, оператор, шофьор, обслужващ работник, заварчик, пакетировач, барман, личен асистент, медицинска сестра, шлосер, мияч, тенекеджия, образователен медиатор, администратор, хотел, сметосъбирач, огняр, зидар. Списъкът с търсените от работодателите работници и специалисти се допълва от други професии, за които са обявени под 20 РМ.
Започналите работа безработни лица през годината са общо 3336, от които 2937 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 399 безработни, като 186 от тях са наети на работа по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 149 по програми за заетост, а 64 - по мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩИ И ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

В началото на 2020 година продължават стартиралите на по-ранен етап приеми на заявления от родители по проект „Родители в заетост”, от заети лица по проект „Ваучери за заети лица” и заявки от работодатели по проект ”Нова възможност за младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Проектът дава възможност на работодателите да наемат младежи до 29 г. вкл. в две направления на пълно работно време:
• Стажуване с продължителност от 6 месеца: Работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа;
• Обучение по време на работа с продължителност до 6 месеца: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
По проекта могат да кандидатстват работодатели от реалния сектор; общини и общински предприятия; органи на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури с изключение на областните администрации.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки се обработват по реда на тяхното подаване.
Подробна информация за проекта можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта.

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛИ В ЗАЕТОСТ”

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. Същевременно той предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на деца.
Услугата „детегледач“ се предоставя по проекта за:
• Осигуряване на грижа за дете/деца от 0 до 5 г. (вкл.), непосещаващи детски ясли, заведения и предучилищни групи, на заети и безработни родители (грижата е допустима до 8 часа на ден). Родителите следва да имат осигурено работно място по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица, но не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта от страна на Агенция по заетостта.
• Осигуряване на грижа за деца от 0 до 12 г., посещаващи детски ясли и заведения, както и училище, на безработни и заети многодетни (вкл. самотни) родители/майки, а грижата е допустима до 4 часа на ден). За целите на процедурата, многодетни родители са тези, които имат три или повече деца на възраст до 12 г.
Максималният срок за получаване на услугата „детегледач” е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето/децата.
Родителите, които не са заети или не са самонаети (т.е. са безработни лица, регистрирани в бюрата по труда) ще бъдат включени в дейности по трудово посредничество за срок до 4 месеца. В случай че след изтичането на 4-месечният срок, родителят/ите не са започнали работа, грижата за детето/децата се прекратява.
Заявления се приемат лично от родителите във всички бюра по труда в страната в работни дни, между 8.30 и 17.00 часа или се подават на имейл roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани) - до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.

ПРОЕКТ „ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА”

Проектът предоставя възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.
По време на текущия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:
- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.
Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.
По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то е в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.
И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 08:30 и 17:00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.
Срокът за прием на заявления е до изчерпване на предвидения финансов ресурс.
Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ЗАЕТОСТ В ГЕРМАНИЯ

Агенция по заетостта за поредна година посредничи на студенти от български висши учебни заведения за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
 да са на възраст от 18 до 35 години;
 да са редовни студенти;
 да не са последен курс на семестриално обучение;
 да имат добри до много добри познания по немски език /най-малко 3 години занимания по немски/
 да са готови минимум 2 месеца да работят в Германия.
Необходимите документи за кандидатстване се подават в срок до 14.02.2020 г. в ДБТ, на чиято територия има висши училища или клонове (филиали) на висши училища.
Кандидатите могат да се запознаят подробно с офертата в Бюрата по труда.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2022 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu