Понеделник, 18 Октомври 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
[ 29.04.2020 ]

През 2019 г. на отчет1  в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 199 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2018 г. броят им нараства с 28, или с 16.4%.

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС
в област Ямбол през периода 2016 - 2019 година


Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2019 г. са:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 76.9%;
• Малолетни (8 - 13 г.) - 23.1%;
• Момчета - 169 (84.9%);
• Учат - 100 лица (50.3%);
• Живеят в криминогенна среда - 98 лица (49.2%).

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2019 г. малолетни и непълнолетни е 50, или 25.1% от всички водени на отчет лица, като 62.0% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2018 г. броят на новозаведените намалява с 19.4%.

 През 2019 г. снети от отчет в ДПС са 64 малолетни и непълнолетни лица, или 32.2% от водените на отчет през годината:
• поради поправяне на поведението - 28 лица (43.8%);
• поради навършване на 18-годишна възраст - 34 лица (53.1%).
Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2019 г. през ДПС са преминали 133 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 90, или 67.7%, а момичетата са 43 (32.3%).
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:
• „Употреба на психоактивни вещества“ - 15 лица (11.3%);
• „Бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 15 лица (11.3%);
• „Прояви на насилие и агресия“ - 8 лица (6.0%);
• „Повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 4 лица (3.0%).
Извършени престъпления

През 2019 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, извършители на престъпления, е 93.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 65 лица, или 69.9%. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби - 12.3% и на взломни кражби - 10.8%.


Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2019 г. на територията на област Ямбол 17 деца са пострадали от престъпления, от които 6, или 35.3%, са момичета. Малолетни са 7 лица (41.2%), а непълнолетни - 10 (58.8%). Най-голям е броят на малолетните и непълнолетните лица, пострадали от кражби - 11 лица (64.7%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2019 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 336 възпитателни дела, от които 214 (63.7%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през годината е 117, като от тях в срок до един месец са решени 47 дела, или 40.2%. Прекратени са 216 дела (64.3% от образуваните възпитателни дела). В края на 2019 г. 7 дела, или 2.1% от образуваните, са останали несвършени.

 През 2019 г. местните комисии са наложили 170 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 151 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 152 общественоопасни деяния1.
Най-често налаганите възпитателни мерки са:
• „предупреждение“ - в 65 случая (38.2%);
• „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 26 случая (15.3%);
• „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - 23 случая (13.5%).
Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:
• Малолетни са 49 лица (32.5%), а непълнолетни - 102 (67.5%);
• Момчетата са 140 (92.7%), а момичетата - 11 (7.3%);
• 57.6% от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с основно образование (87 лица).
През 2019 г. 327 лица на възраст от 8 до 17 години са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети. Обществените възпитатели са работили с 65 деца, а в 54 организирани кампании за превантивна дейност са обхванати 10 559 малолетни и непълнолетни.

1 Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения

 Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления.
Противообществена проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.
В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат ототчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.
В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от ПД, ВУИ и СПИ.
В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu