Понеделник, 26 Септември 2022

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
[ 10.05.2020 ]

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2019 г. в област Ямбол линията на бедност е 352.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 27.4% от населението на областта (табл. 1).

1. Основни индикатори за бедност в област Ямбол

 
 
2015
 
2016
 
2017
 
2018
 
2019

Линия на бедност - средномесечен размер - лв.

332.8
309.6
371.5
347.2
352.7

Относителен дял на бедните - % от населението

17.7
14.4
20.2
24.3
27.4

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери - % от населението

41.6
42.8
42.9
53.1
52.1

Относителен дял на бедните преди получаване на социалните трансфери, с включени пенсии - % от населението

18.3
17.3
22.9
29.0
33.3

Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението (S80/20)

4.0
4.4
7.7
6.5
9.2

 

Коефициент на Джин 1

25.8
28.4
39.0
37.2
40.4

1 Изчислява се на основата на данни от разпределението на лицата от домакинствата по доход и е нормиран в границите от 0 до 100.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 1.6%, а относителният дял на бедното население в областта нараства с 3.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 24.2%, а при жените - 30.5%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 6.3 процентни пункта при 3.4 процентни пункта за страната (мъже - 20.9% и жени - 24.3%). В сравнение с 2018 г. в област Ямбол делът на бедност при мъжете и жените нараства съответно с 3.7 и 2.5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 27.4% до 33.3%, или с 5.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Ямбол нараства до 52.1%, или с 24.7 процентни пункта.
През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик - съответно 268 и 292 лв., а най-високата в областите София (столица) - 589 лв., Перник - 475 лв. и Стара Загора - 459 лева.
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен - 30.1% и Кюстендил - 28.8%, а най-нисък в областите Плевен - 14.3% и Благоевград - 16.5% (фиг.1).

Фиг.1 Разпределение на областите по равнище на бедност през 2019 година

 

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.
През 2019 г. 39.6% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и се увеличава спрямо предходната година с 20.3 процентни пункта (табл. 2).

2. Население, живеещо с материални лишения,
по пол общо за страната и в област Ямбол

 Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2019 г. 56.7 хил. лица, или 47.6% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност (табл. 3). Стойността на показателя нараства с 16.7 процентни пункта спрямо 2018 година.

 3. Население в риск от бедност или социално изключване

Наблюдението за доходите и условията на живот (EU-SILC) като част от Европейската статистическа система (ESS) се осъществява по единна методология, определена с Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.
Целевата съвкупност в изследването (EU-SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институции, са изключени като цяло от целевата съвкупност.
До 2015 г. изследването се провежда върху 4-годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за 2019 г. включва 8 815 домакинства от 6 ротационни групи от всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години. Извадката се състои от четири ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова. Този ротационен модел на извадка осигурява два типа данни:
- Моментни (данни от текущата година на наблюдение)
- Лонгитудинални (данни за домакинствата, участвали в поне две последователни години).
Наблюдението се провежда с два типа анкетни карти:
- Въпросник за домакинството
- Индивидуална анкетна карта за всяко лице от домакинството на 16 и повече навършени години.
Основни понятия
Линия на бедност - За изследване на равнището на бедност в методологията на Евростат се използва общ разполагаем нетен доход. Линията на бедност представлява 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.
Еквивалентни скали - За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло единица, вторият възрастен на 14 и повече навършени години - тегло 0.5, и всяко дете под 14 години - тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

 Образователна степен
За определяне на образователното равнище на родителите е използвана Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011):
МСКО 0 - Предучилищно образование
МСКО 1 - Начално образование
МСКО 2 - Основно (прогимназиално) образование
МСКО 3 - Средно образование
МСКО 4 - Професионално обучение след средно образование
МСКО 6 - Висше образование (бакалавър и професионален бакалавър)
МСКО 7 - Висше образование (магистър)
МСКО 8 - Висше образование (доктор).
Претегляне на данните
Базата данни за всяка страна съдържа следните тегла:
Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой обикновени домакинства в страната.
Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица на територията на страната.
Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече навършени години (целева променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече навършени години на територията на страната.
При изчисляване на индикаторите за бедност се използва персоналното тегло (RB050), тъй като статусът на бедност се изчислява на индивидуално ниво и целевата група се отнася към цялото население, живеещо в обикновени домакинства. За някои от индикаторите, фокусирани върху лицата на 16 и повече навършени години (например „относителен дял на работещите бедни“), се използва персонално тегло (РВ040) за лицата на 16 и повече навършени години.
При изчисляване на индикаторите теглата се коригират с претеглящ фактор за отразяване на липсващите случаи (домакинства с нулеви доходи) в изследването (RB050a).

 Поради извадковия характер на изследването за доходите и условията на живот по някои основни показатели са изчислени следните оценки в табл. 4:

4. Оценки на някои основни показатели в област Ямбол през 2019 година

 

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2022 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu