Петък, 17 Септември 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
[ 15.05.2020 ]

Предучилищно образование

Към 1.12.2019 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 607 деца, от които 1 855, или 51.4% са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата нараства с 0.8% (фиг. 1).
Броят на детските групи е 157 и нараства с 1.9% спрямо предходния период.

Фиг. 1. Деца в детските градини в област Ямбол

 

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, се увеличава до 75.0%, или с 1.0 процентни пункта повече спрямо учебната 2018/2019 година.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 190, като за градовете е 201, а за селата - 158. Една група се формира средно от 23 деца, съответно - 25 в градовете и 18 в селата.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 331, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0.6%.


1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 - 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

 Общо образование

Към 01.10.2019 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища, от които 4 начални, 19 основни, 2 обединени училища, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 9 980. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици.
Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I - IV клас) са обхванати общо 4 400 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V - VII клас) се учат 3 719 ученици, а тези в VIII - XII клас са общо 1 861.
През учебната 2018/2019 година 276 ученици в основно образование са напуснали общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 147, или 53.3%, следван от дела напусналите по семейни причини - 87, или 31.5%, и на напусналите поради нежелание да учат - 37, или 13.4%.
През 2019 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 071 ученици, а средно образование - 398 ученици.
Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 77.4%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 85.3%.
Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г., са 818.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование.

През учебната 2019/2020 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 258.
През 2019 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 370 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:
• 113 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
• 185 ученици са придобили трета степен професионална квалификация.

Висше образование

През учебната 2019/2020 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” - гр. Ямбол, към Тракийски университет - Стара Загора, се обучават 786 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 1.3%. В състава на студентите преобладават мъжете - 68.8%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял намалява с 0.3 процентни пункта.
През 2019 г. диплома за висше образование са получили общо 234 студенти, от които 64.1% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 14.1%. От общия брой завършили висше образование, 66.2% са придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" и 33.8% са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".
През учебната 2019/2020 година студентите са обучавани от 78 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 2, или с 2.5%.

 

Статистиката на образованието е изградена на базата на Регламент № 452 от 2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО) - ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства.
МСКО е създадена да служи като рамка за класифициране на образователни дейности в определени програми и свързаните с тях квалификации в международно признати категории. Основните понятия и определения на ISCED са планирани да бъдат международно валидни и съпоставими в пълния обхват на образователните системи. Класификацията се основава върху три компонента: международно одобрени понятия и определения, класификационни системи и картографиране на образователни програми и свързаните с тях квалификации в страните по света. Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции.
Образователни институции са тези, които директно провеждат обучение по образователни програми с учащи в организирани класове (групи) на място или чрез дистанционна форма на обучение. Провежданите в тях програми водят до придобиване на степен на образование и/или степен на професионална квалификация. Неформалното образование и самостоятелното обучение не попадат в обхвата на образователната система според използваните дефиниции на МСКО 2011.
Чрез своите изследвания НСИ се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение. На тази основа се изчислява международно възприетият показател „степен на участие на населението в образователната система“ като относителен дял на записаните ученици от определена възрастова група към броя на постоянното население на страната от същата възрастова група.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu