Четвъртък, 20 Юни 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ КЪМ 31.12. 2019
[ 16.07.2020 ]

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2018 г. легловият фонд на многопрофилните болници се увеличава с 11.3%. В края на 2019 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 385.2 на 100 000 души от населението, като спрямо 2018 г. тя се увеличава с 40.4 пункта.
Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2019 г. е 34 с 12 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 24 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, 9 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.
През 2019 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения - център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

2. Медицински персонал

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 330 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 629 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 382 медицински сестри (табл. 1).

1. Медицински персонал в област Ямбол
 

 

 

Практикуващи лекари по пол и възраст

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:
• Мъжете са 145 (43.9%), жените - 185 (56.1%).
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 127, или 38.5%.
• Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 19, или 5.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 77, или 23.3%.

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 69, или 20.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология - 26 (7.9%), лекари в спешна медицина - 18 (5.5%) и Акушерство и гинекология - 16, или 4.8%.

Осигуреност с медицински персонал

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2019 г. е 28.1 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина - 7.2, а с медицински специалисти по здравни грижи - 53.6. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 14.5 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина - с 3.4 пункта.

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.
Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.
Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.
При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.
При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.
В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост.
За 2018 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община са включени в общия брой на медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини).
Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерството на здравеопазването (изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 23 юли 2019 г.) и се отнася до практикуваната специалност. От 2018 г. лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, са разпределени по специалността, по която практикуват. В случай че работят по повече от една специалност, са включени в общия брой на лекарите, но не са разпределени по специалности.
Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.
Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и в сайта на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Здравеопазване/.

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu