Сряда, 28 Февруари 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
С И Г Н А Л ЗА ПРОВЕРКА ОТ КЪРЦЪКОВ
[ 29.07.2020 ]

До Началник Сектор "Пътна полиция" – Ямбол
Главен инспектор Тодор Мишинев

До министъра на МВР
Христо Терзийски

До директора на ОД на МВР Ямбол
Старши комисар Калоян Милтенов

До министъра на МРРБ
Петя Аврамова

До кмета на община Ямбол
Валентин Ревански

До медиите


С И Г Н А Л
за проверка
от Иван Димитров Кърцъков
гр.Ямбол, ул.”Атанас Кратунов” 48 А

Относно: „Милиционерска хранилка“ на ул.“Доктор Кръстев“ в квартал Каргона до супермаркет Вилтон в град Ямбол и бездействие от страна на органите на Пътна полиция Ямбол и община Ямбол

Уважаеми г-н Мишинев,
Уважаеми г-н Терзийски,
Уважаеми г-н Милтенов,
Уважаеми г-жо Аврамова,
Уважаеми г-н Ревански,
Уважаеми дами и господа от медиите,

На 10.07.2020 г в 12:03 часа в района на ул.“Доктор Кръстев“ в квартал Каргона до супермаркет Вилтон в град Ямбол, заедно с водача на още един автомобил, аз бях санкциониран с глоба с фиш Серия GT № 352281 от страна на органите на Пътна полиция Ямбол. Докато служителите на Пътна полиция изготвяха фишовете, на другия водач и на мен, аз се обадих на телефон 112 с искане да се изпрати друга кола на органите на МВР за нередности, които наблюдавах в момента на санкционирането ми. От МВР Ямбол, с които ме свързаха от тел.112 категорично ми отказаха съдействие „на висок тон“ - с викане?! През цялото „време на санкционирането ми“ служебния автомобил на патрулката на Пътна полиция беше също в нарушение на ЗДвП (Закон за движение по пътищата), на същите тези членове от закона, на база на които санкционираха мен и другия водач, вместо да изискат от нас да се оттеглим на безопастно място за останалите участници в движението! Секунди след като автомобила на Пътна полиция си замина от стационарен телефон на МВР ми се обадиха, че към мен пътува автомобил на МВР, който пристигна почти веднага след обаждането и който паркира точно срещу мен. Минута-две след това пристигна втора кола на МВР, която паркира в същата посока на движение, но зад мен. И двата автомобила на МВР паркирани в нарушение на същия този ЗДвП?! И новопристигналите органи на МВР, вместо да ме отведат на безопастно място за останалите участници в движението, през цялото време на коментиране и оспорване на извършеното от мен нарушение останаха на същото това положение в нарушение на ЗДвП! Колко по-опасен бях аз като водач от тях, че глобен към момента за нарушение на ЗДвП съм само аз?! От самото начало до последно съм изпълнявал чинно разпорежданията на органите на реда и си тръгнах след като бях освободен от тях!
ДЪРЖА ИЗРИЧНО ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ТОВА ВРЕМЕ НИТО ЕДИН ОТ ТРИТЕ АВТОМОБИЛА НА МВР НЕ БЕШЕ С ВКЛЮЧЕНИ СВЕТЛИНИ – т.е. СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ И ТОВА БЕШЕ ЗАБЕЛЯЗАНО И ОТ ГРАЖДАНИТЕ В СЪСЕДСТВО НА СИТУАЦИЯТА, ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КОИТО ЛИЧНО МЕ ПОЗНАВАТ, КАКТО И АЗ ТЯХ, ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ СМЕ СЪКВАРТАЛЦИ И ПОЗНАТИ И ДОСТА ЧЕСТО ОБЩУВАМЕ!!!

Уважаеми г-н Мишинев,

С какво вашите служители, водачи на въпросните три броя служебни автомобили на МВР, са по специални от мен? За тях ЗДвП важи ли или НЕ ВАЖИ? Те, както и всички служители в системата на МВР, трябва да са за пример на обществото ни, а не да са над закона!

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Глава втора.
ПРАВИЛА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
Раздел I.
Поведение и облик на държавния служител в обществото
20. Държавният служител насърчава хората да спазват закона, като дава личен пример с поведението си.
25. Държавният служител не злоупотребява с правомощията си, разчитайки, че няма да му бъде наложена санкция в качеството му на орган на властта.
28. Държавният служител независимо от заеманата длъжност в качеството си на участник в пътното движение се подчинява:
а) на нормативно определените правила за движение по пътищата в Република България;


С оглед на изложените факти, на които аз, а и не само аз станахме свидетели, очаквам да ме информирате какви действия лично Вие сте предприели за санкциониране на водачите на трите автомобила на МВР за извършените от тях аналогични на моето нарушение на ЗДвП!

Уважаеми г-н Мишинев,

Отправям към вас и следните въпроси във връзка с горецитирания участък - района на ул.“Доктор Кръстев“ в квартал Каргона до супермаркет Вилтон в град Ямбол:
1. Колко нарушители като мен са санкционирани на същото място от момента на завършване на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Ямбол”, Лот 1 – „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” в квартал Каргона считано от месец Януари 2016г до сега – Юли 2020г? Докладвано ли ви е някога въобще, че това е място с много голяма концентрация на идентични нарушения от страна на водачите на МПС? Ако ДА, то какви действия са предприети от Вас с цел повишаване безопасността на движението?
2. Съществуващата Вертикална и хоризонтална маркировка във въпросния участък отговаря ли на изискванията на НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ и по специално на Чл.3 ал.2 т.1 и т.2 и ал.3 от същата:
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци и другите средства за сигнализиране може да се използват самостоятелно или в съчетание помежду си, както и в съчетание с пътна маркировка и светлинни сигнали.
(2) Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се поставят в обхвата на пътя при спазване изискванията на тази наредба, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) в населени места и селищни образувания - съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генералния план за организация на движението;
2. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) извън границите на населени места и селищни образувания - в съответствие с проекта за организация на движението по пътя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Проектите по ал. 2 се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.). Те се изготвят от лица с пълна проектантска правоспособност по част "Организация и безопасност на движението" съгласно чл. 128 и 129 на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).
Сам разбирате, че одобрението на въпросните проекти няма как да мине без съгласуването на органите на Пътна полиция и тя като такава задължително има представител в ОЕСУТ(общински експертен съвет по устройство на територията). Ако няма ОДОБРЕНИ такива проекти аз ви питам – как органите на Пътна полиция си позволявате да глобявате гражданите водачи на МПС в участък, който е незаконно сигнализиран съгласно законите и наредбите на РБългария? Ако не сте знаели за това излиза, че вие ЯВНО НЕ ПОЗНАВАТЕ РАЙОНА, КОЙТО КОНТРОЛИРАТЕ?! АКО СТЕ ЗНАЕЛИ – ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ УМИШЛЕНО СТЕ ЗАТАЯВАЛИ НЕРЕДНОСТИТЕ ВЪВ ВЪПРОСНИЯ УЧАСТЪК САМО И САМО „Милиционерската хранилка“ на ул.“Доктор Кръстев“ в квартал Каргона до супермаркет Вилтон в град Ямбол „ДА РАБОТИ“?!
3. Понеже съм сигурен и съм свидетел на огромния брой санкционирани водачи на МПС на това място, което е и причината гражданите нарицателно да го определят като „милиционерска хранилка“, през тези четири и половина години питам: Какви действия предприеха органите на ръководената от вас „Пътна полиция“ Ямбол с цел „Подобряване на безопасността на движението“ в участъка, защото Вие не сте САМО НАКАЗВАЩ ОРГАН, А ТРЯБВА ДА СТЕ И ИНИЦИАТОР НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО! Колко инициативи въобще са предприети през последната една година от страна на сектор „Пътна полиция“ Ямбол с цел повишаване на безопастността на движението независимо къде на територията на община Ямбол?
4. Как ще коментирате факта, че при всеки спрял автомобил веднага магазинера от прилежащия магазин изтичва да предупреди водача, че веднага ще бъде глобен, защото органите на Пътна полиция непрекъснато сноват в участъка?

Уважаема г-жо Аврамова,

Считам за необходимо да запознаете всички кметове и гл. архитекти на общини в РБългария, както и всички началници на Сектор "Пътна полиция", поради това, че те имат представители в ОЕСУТ, с изискванията на НАРЕДБА № 18 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ НА ПЪТИЩАТА С ПЪТНИ ЗНАЦИ, защото от спазването и прилагането ѝ зависят опазването на здравето и имуществото на гражданите и живота на децата на България!

Уважаеми г-н Мишинев,

Запазвам си правото и за в бъдеще да ви сигнализирам за подобен род участъци от територията на град Ямбол тип „милиционерска хранилка“, ако вие сами не предприемете действия спрямо тях като сигнализирате Община Ямбол за наличие на конфликт на знаци на съществуващата вертикална и хоризонтална маркировки в дадени участъци известни Ви към момента, на които в момента вашите служители усилено „работят“!
На отправените от мен искания и въпроси очаквам от Вас да получа писмен отговор или отговор на електронната си поща, от която отправям към вас този сигнал за проверка, подкрепен с доказателствен материал за издадени глоби с фиш на водачите на МПС, служители на МВР, нарушили във въпросния ден и час заедно с мен ЗДвП.

Суважение:/И.Кърцъков/
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu