Четвъртък, 20 Юни 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
[ 08.01.2021 ]

1. Брой предприятия
По окончателни данни на Националния статистически институт за 2019 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 523, или с 1.4% повече в сравнение с 2018 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ” - с 30.0% и сектор „Образование” - с 12.5%, а най-голямо намаление спрямо предходната година е регистрирано в сектори „Добивна промишленост” - с 20.0% и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 8.5%.
С най-висок относителен дял за 2019 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 36.4% от общия брой на отчетените предприятия, следван от секторите „Селско, горско и рибно стопанство” - 13.7%, „Преработваща промишленост” - 8.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” - 7.3%.

Фиг. 2. Относителен дял на предприятията в област Ямбол
по икономически сектори и години
 

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 5 133, или 92.9% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 330, или 6.0%, а средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 54, или 1.0% от общия брой за областта. Големите предприятия (над 250 заети) са 6, като делът им остава непроменен - 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.
Броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба през 2019 г., е 4 239, със загуба приключват 725, а с нулев финансов резултат - 559.

 Фиг. 1. Структура на нефинансовите предприятия според крайния
финансов резултат от дейността им през 2019 година

 


2. Нетни приходи от продажби
Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 3 150 млн. лв., което е със 7.6% повече спрямо 2018 година. Най-голям е делът на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 1 428 млн. лв., или 45.3% от нетните приходи от продажби за областта, следван от сектор „Преработваща промишленост” - 31.4% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” - 10.2%.
3. Произведена продукция
През 2019 г. нефинансовите предприятия в област Ямбол са произвели продукция в размер на 1 888 млн. лв., което е с 5.8% повече в сравнение с предходната година.
Водещ в икономиката на областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост”, в който е произведена продукция в размер на 920 млн. лв., или 48.7%, следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с произведена продукция за 306 млн. лв., или 16.2% и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, с произведена продукция в размер на 260 млн. лв., или 13.8% от общата продукция за областта.
4. Заети лица
Заетите лица през 2019 г. в нефинансовите предприятия в област Ямбол са 29 653, или с 1.8% по-малко в сравнение с предходната година. В микропредприятията работят 31.6% от всички заети в областта, в малките предприятия - 21.5%, в средните предприятия - 17.1%, а в големите предприятия - 29.8%.

 Обхват - всички сектори по КИД - 2008 с изключение на „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Дейности на организации с нестопанска цел“ и „Дейности на домакинствата“.
Брой предприятия - всички нефинансови предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП.
Оборот - стойността на всички приходи от продажби на собствена продукция, купени и продадени в същия вид стоки, предоставени услуги и продадени суровини и материали, включително начислените акцизи, които са фактурирани през отчетния период. Не се включват приходите от продажби на дълготрайни активи, приходите от финансирания, финансовите и извънредните приходи. В стойността на оборота не се включват и начислените данъци от вида на данъка върху добавената стойност (ДДС), които са за сметка на крайния потребител.
Произведена продукция - стойността на оборота, намалена с балансовата стойност на продадените активи, без тази на собствените дълготрайни активи. В нея се включва и изменението на запасите от продукция и незавършено производство, както и стойността на направените разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Заети лица - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници.

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu