Сряда, 01 Декември 2021

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
[ 13.01.2021 ]

1. Преки чуждестранни инвестиции

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2019 г. възлизат на 41.2 млн. евро, което е с 22.1% по-малко в сравнение с 2018 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 1.2% от ПЧИ в рамките на Югоизточен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Ямбол се намира на едно от последните места в страната.
През 2019 г. в област Ямбол най-голям е относителният дял на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - с 18.3%.
И през 2019 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Ямбол - 32.9 млн. евро, като в сравнение с предходната година те са с 30.5% повече. Относителният дял на инвестициите в община Ямбол спрямо общия размер за областта се увеличава с 32.2 процентни пункта спрямо 2018 година.

Фиг. 1. Преки чуждестранни инвестиции към 31.12. в предприятията
от нефинансовия сектор в област Ямбол

2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

По окончателни данни през 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 207.8 млн. лeва и в сравнение с предходната година се увеличават с 3.8%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишленият сектор - 64.3 млн. лв., или 31.0% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2018 г. разходите за придобиване на ДМА в сектора намаляват с 15.8%. В сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ инвестициите за ДМА са на стойност 63.4 млн. лв., или 30.5% от общия обем като се отчита спад от 0.5% спрямо предходната година.
С най-голям относителен дял на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални актив в област Ямбол са направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура - 41.8%, като спрямо 2018 г. делът им намалява с 0.3 процентни пункта, както и на разходите за земя - с 2.5 процентни пункта, за други разходи - с 2.2 и разходите за транспортни средства - с 0.1 процентни пункта. Същевременно се наблюдава увеличение на относителния дял на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 5.1 процентни пункта.

Фиг. 2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по години
в област Ямбол

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:
 чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
 плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
 минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА.
В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА.


 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2021 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu