Събота, 04 Февруари 2023

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ, ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
[ 20.01.2021 ]

РЕГИСТРИРАНА БЕЗРАБОТИЦА
Броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област в края на месец декември са 3277. В сравнение с месец ноември 2020 г. се наблюдава незначителна промяна – намаление с 5 лица (0,2%), а спрямо м.декември 2019 г. те са с 234 души повече като резултат от извънредното положение в страната поради епидемията от COVID 19. Равнището на регистрираната безработица остава същото като през предходния месец - 5.9 %.

Данни по общини
В отделните общини от областта няма значителни промени в броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец: намаление се отчита в общините Елхово (с 32 лица), Болярово (с 16 лица) и Тунджа (с 1 лице), а увеличението в община Ямбол и община Стралджа е съответно с 24 и 20 лица.

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
През декември 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 4%, 138 лица; младежи до 29 г. – 11%, 351 лица; продължително безработни – 17%, 573 лица; лица без квалификация - 52%, 1693; лица с основно и по-ниско образование - 41%, 1349, лица с увреждания - 6%, 212.

ВХОДЯЩ ПОТОК БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месеца са се регистрирали нови 498 безработни лица, като 86 от тях (17%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.
Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Преработваща промишленост (14%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (12%), Държавно управление (10%), Хуманно здравеопазване и социална работа (8%). Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

* Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г. 

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЕЗРАБОТНИ
През м.декември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 189 души и е по-голям от започналите работа безработни през същия месец на 2019 г. в областта (153 души). На първичен пазар са 77% от устрените – 146 лица.
Работа на субсидирани работни места са започнали 43 души – 15 по програми, финансирани по Закона за насърчаване на заетостта и 28 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, най-вече по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.
Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през декември са 83. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (45%); търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (22%); държавно управление (11%); образование (7%); транспорт (6%).
Най-много работни места са обявени за позициите: машинен оператор – шиене; общ работни; оператор - автоматизирана монтажна линия; продовач-консултант; дърводелец – мебелист; тапицер; шофьор на автобус.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА

ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

Проект „Запази ме“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, предоставя безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на ПМС 325/2020 г. на Министерския съвет, определящо условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени ограничения в условията на епидемичната обстановка.
Тази мярка стартира от 30 ноември с изплащане на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време в допустимите дейности, като компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г. С промените в края на месец декември периодът на изплащане на компенсациите се синхронизира с последните заповеди на министъра на здравеопазването, като се удължи до края на месец януари. Освен това размерът на компенсацията от 01 януари се трасформира в 75% от осигурителния доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето. Тази промяна ще се отрази положително на лицата с осигурителен доход над минималната работна заплата. Приемът на заявления продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на мярката за съответните допустими сектори.
До 15 януари 2021 г. са одобрени 80 заявления, подадени в бюрата по труда от Ямболска област, за компенсиране по време на неплатен отпуск на 302 работници и служители.

МЯРКАТА „60 НА 40“ ПО РЕДА НА ПМС 151/2020 Г., ИЗМЕНЕНО С ПМС 278/12.10.2020

Т.нар. мярка „60 на 40“ стартира в края на м.март, веднага след обявяване на извънредното положение от 13-ти март. Целта на мярката бе запазване на заетостта чрез изплащане на средства на работодателите в размер на 60% от осигурителния доход и от дължимите вноски на работодателя за всеки работник или служител, за който е приложен режима за преустановяване на работа или непълно работно време в периода до 30-ти юни. През второто полугодие действието на мярката продължи, като бяха приети изменения и допълнения, насочени към потърпевшите от ограничителните мерки икономически дейности. В края на месец декември правителството удължи действието на мярката до 31 март 2021 г.
Мярката е предназначена за запазване на персонала от работодатели с намалели приходи от продажби с не по-малко от 20% в два сравнителни периода и средствата се изплащат за работници и служители, за които се е наложило преустановяване на работа, работа на непълно работно време, предоставяне на платен отпуск от работодателя, включване в уведомление за масово уволнение.
Работодателят поема задължението да запази заетостта на работниците, за които е получил компенсации, за период, равен на периода на получаване на средствата.
Има специални условия за работниците и служителите, осигурени в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и дейност „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“ поради сезонността на заетостта – не важи изискването за запазване на заетостта им за допълнителен период след периода на получаване на средства, както и условието да е била налагана промяна в режима на работа.
През първия етап в бюрата по труда от област Ямбол са одобрени 112 заявления за 4477 работници, заети в периода март – юни 2020 г.
По вече приключилия прием за предоставяне на средства на работодателите за заетите в периода юли – септември 2020 г. в бюрата по труда от област Ямбол са одобрени 55 заявления за получаване на средства за 1452 работници.
До края на м.декември в ДБТ от областта са подадени 20 нови заявления за получаване на средства за периода октомври – декември 2020 г. за 201 лица, както и 42 заявления от работодатели, получавали средства за периода юли – септември, за включване в периода октомври – декември за 1136 заети лица.
КОМПЕНСАЦИИ ОТ 290 ЛВ. НА МЕСЕЦ ЗА РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/САМООСИГУРЯВАЩО СЕ ЛИЦЕ ПО РЕДА НА РМС 429/2020 Г. (ПРОЕКТ „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР )
От началото на месец юли за най-засегнатите отрасли – туризъм и транспорт - се предоставят и компенсации в размер на 290 лева месечно за едно лице и по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за запазване на заетостта на персонала, наети преди извънредното положение - включва дейностите Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; Пътнически градски и крайградски транспорт; Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде; Товарен автомобилен транспорт; Воден транспорт; Пътнически въздушен транспорт; Товарен въздушен транспорт; Спомагателни дейности във въздушния транспорт.
Мярката обхваща вече периода юли 2020 г. – март 2021 г. При съчетаване на тази мярка с мярката „60 на 40“ размерът на компенсациите за работодателите от тези отрасли достига до 80 на сто от месечната брутна заплата (включително социалноосигурителните вноски за сметка на работодателя.
По този начин без прекъсване от м.април до сега се изплащат средства на потърпевшите от противоепидемичните мерки работодатели за работни заплати на запазения персонал.
През периода юли - декември в бюрата по труда от област Ямбол са одобрени 15 заявления за 105 лица.
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ", ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР
Проектът, стартирал в началото на месец юли 2020 г. и изменен и допълнен през м.ноември, е насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални помощи, които искат да наемат безбработни лица, насочени от бюрото по труда и да получат субсидиране вече за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия.
Устойчивост: Работодателят трябда да запази 75% от новонаетия персонал за период, равен на половината от периода на субсидираната заетост.
Максимално допустимият брой на работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката:
 до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
 до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
 до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
 над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.
През 2020 г. в област Ямбол има 81 действащи договори, работещите към 31.12.2020 г. лица по сключени договори са 165.
 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2023 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu