Петък, 31 Март 2023

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА В ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ, ЯНУАРИ 2021 Г.
[ 18.02.2021 ]

Регистрирана безработица

В края на месец Януари 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област са 3600. В сравнение с месец декември 2020 г. се наблюдава увеличение с 323 лица (9,9 %), а спрямо м.януари 2020 г. те са с 314 души повече като последица от епидемичната обстановка, причинена от COVID-19. Равнището на регистрирана безработица е 6.5 % и в сравнение с декември 2020 г. стойността на показателя се увеличава с 0.6 п.п.

Данни по общини

В петте общини от областта се отчита увеличение на броя на регистрираните безработни в рамките до 100 души – Болярово (с 44), Елхово (с 85), Ямбол (със 72), Тунджа (с 91) и Стралджа (с 31).

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През януари 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. - 4%, 146 лица; младежи до 29 г. – 11%, 380 лица; продължително безработни - 18%, 631 лица; лица без квалификация - 53%, 1894; лица с основно и по-ниско образование - 42%, 1518, лица с увреждания - 6%, 231.

* Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област през месец януари 2021 г. са се регистрирали нови 651 безработни лица, като 33 от тях (5 %) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.
Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от сектор Държавно управление (29%); Преработваща промишленост (16%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Административни и спомагателни дейности ( 5%); Строителство (5%);
Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.януари 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 157 души и е близък до започналите работа безработни през предходния месец областта (189 души). На първичен пазар са 82% от устрените – 128 лица.
Работа на субсидирани работни места са започнали 29 лица – всички са по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.
Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през януари са 235 и са близо три пъти повече от предходния месец (83). Най-голям дял свободни работни места са заявени в Държавно управление (51%); Преработваща промишленост (12%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Финансови и застрахователни дейности ( 7%)
Най-много работни места са обявени за позициите: социален асистент, сътрудник охрана; специалист продажби; продавач консултант; манипулант, промишленост; шофьор на автобус; чистач и др.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАЕТОСТТА
ПРОЕКТ „ЗАПАЗИ МЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

Проект „Запази ме“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, стартира от 30 ноември с изплащане на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време в допустимите дейности, за които са наложени ограничения в условията на епидемичната обстановка. С промените в края на месец декември периодът на изплащане на компенсациите се синхронизира с последните заповеди на министъра на здравеопазването, като се удължи до края на месец януари. Освен това размерът на компенсацията от 01 януари се трасформира в 75% от осигурителния доход за октомври 2020 г. за съответната длъжност на лицето.
Приемът на заявления продължава, като те могат да обхващат целия период от началото на мярката за съответните допустими сектори. До 16 февруари 2021 г. са изплатени компенсации на 439 работници и служители от област Ямбол на стойност 218 126 лв.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕРКИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 60/40 И 80/20 ЗА 2021 Г.

През м.януари Агенция по заетостта стартира за 2021 г. приема на документи от работодатели, желаещи да получат финансова подкрепа по мерките за запазване на заетостта, придобили публичност като „60/40” и „80/20”.
С Постановление № 416 от 30 декември 2020 г. на Министерски съвет се удължава периодът за предоставяне на финансова подкрепа по мярката 60/40, по реда на ПМС 151/2020 г. И за новия период, януари – март 2021 г., регламентираната подкрепа е в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но изчислен на база месец октомври 2020 г.
За работодатели и самоосигуряващи се лица от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”е полезно да знаят, че подкрепата може да бъде 80/20, ако освен за средствата, предоставяни по ПМС 151/2020 г. (или мярката 60/40), кандидатстват и за компенсации по реда на проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” (РМС 429/2020 г.). С Решение на Министерски съвет № 982 от 31.12.2020 г. се удължава периодът за изплащане на компенсации по проекта. Така предприятията, директно засегнати от извънредното положение, ще могат да запазят заетостта на своите работници и служители, като се възползват от новия период за изплащане на компенсации, който вече е 01.07.2020 г. – 31.03.2021 г.
И по двете мерки работодателите, които са одобрени за участие през предходния период, могат да удължат срока за получаване на съответната финансова подкрепа, кандидатствайки с облекчен пакет документи.
Работодателите, които отговарят на критериите за допустимост, но все още не са се възползвали от възможностите, които предлагат двете мерки, ще могат да подадат документи съгласно новите условия по всяка една от тях. По реда на РМС 429/26.06.2020 г., изм. с ПМС 982/2020г. могат да се подават документи за целия период 01.07.2020 г. – 31.03.2020 г., а по мярката 60/40, регламентирана в ПМС 151/2020 г., изм. с ПМС 416/2020 г., периодът, за който може да се кандидатства, е 1 януари – 31 март 2021 г.
Документи за участие по двете мерки могат да бъдат намерени на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта“.

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ", ФИНАНСИРАН ПО ОП РЧР

Продължава приемът на заявления от работодатели по проект „Заетост за теб“, който стартира в началото на месец юли 2020 г. и беше изменен и допълнен през м.ноември. Проектът е насочен към работодатели от реалния сектор, отговарящи на условията за получаване на минимални помощи, които искат да наемат безбработни лица, регистрирани в бюрото по труда, и да получат субсидиране за срок до 6 месеца в размер на минималната работна заплата месечно за назначено лице. Допустими работодатели са и общинските предприятия. През м.януари 2021 г. работят 184 лица по действащите договори в област Ямбол.

НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕЗ 2021 Г.

Близо 15 000 безработни ще започнат работа чрез дейностите и финансирането, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2021 г., а 11 599 души ще бъдат включени в обучения по програми и мерки, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Утвърдените средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда са в размер на 83 млн. лв.
Трудовите възнаграждения на включените в субсидирана заетост ще бъдат съобразени е минималната работна заплата, която от началото на 2021 г. е 650 лева при пълен работен ден. Увеличава се субсидирането на средствата за трудово възнаграждение - от 500 лв. на 550 лв. ежемесечно за едно лице по мерки от Закона за насърчаване на заетостта, като при наемане на безработни е виеше образование ще се субсидират 630 лв., както и дължимите осигуровки. Останалата част от трудовото възнаграждение ще се осигурява от работодателя.
Трудовото възнаграждение на младежите включени в програма „Старт на кариерата“ се увеличава от 700 лв. на 800 лв., на младежките медиатори към общините - от 730 лв. на 830 лв., на психолозите - от 750 лв. на 950 лв., на мениджърите на случай - от 750 лв. на 900 лв., на ромските медиатори със средно образование - от 650 лв. на 750 лв. Ще се повишат и заплатите на ромските медиатори с виеше образование - от 700 лв. на 800 лв. по програма „Активиране на неактивни лица“. Увеличават се средствата за наставник - от 180 лв. на 200 лв.
За насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица се повишават средствата за транспортни разходи за представяне пред работодател - до 20 % от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 130 лв.). Размерите на средствата за обучение на безработни лица за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация и за обучение за придобиване на квалификация по част от професия също се увеличават.
По регионалните програми за заетост на 28-те области се предвижда през 2021 г. работа да започнат 2 500 безработни. По проект „Красива България” ще се осигури заетост на 230 души. По Двугодишният план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО ще бъдат обучени 2 800 лица от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда.
По проекти, реализирани от социалните партньори 6 859 безработни лица ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“

През м.февруари започна назначаването на работа на класираните по Програма „Старт на кариерата“ от поредната процедура за кандидатстване на дипломирани младежи с висше образование в централни ведомства и техните териториални поделения в страната, която стартира в края на 2020 г.

Чрез Програмата се предоставя възможност на безработни младежи, завършили висшето си образование, в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие. Работните места по програмата, за които са класирани младежи в област Ямбол са 14.

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Бургас

Бул. „Янко Комитов“ №3, ет.6
056 81 29 78
rsz200@mbox.contact.bg

www.az.government.bg


 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2023 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu