Вторник, 23 Юли 2024

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
[ 28.04.2021 ]

През 2020 г. на отчет 1  в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 183 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 16, или с 8.0%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. са:
• непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) - 73.2%;
• малолетни (8 - 13 години) - 26.8%;
• момчета - 160 (87.4%);
• учащи - 120 лица (65.6%);
• живеят в криминогенна среда - 162 лица (88.5%).

Фиг. 1. Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС
в област Ямбол през периода 2016 - 2020 година

 1 Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Броят на заведените на отчет в ДПС 2 през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 43, или 23.5% от всички водени на отчет лица, като 67.4% от тях са непълнолетни.

През 2020 г. снети от отчет в ДПС са 54 малолетни и непълнолетни лица, или 29.5% от водените на отчет през годината:
• поради поправяне на поведението - 29 лица (53.7%);
• поради навършване на 18-годишна възраст - 24 лица (44.4%).

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС са преминали 116 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 64, или 55.2%, а момичетата са 52 (44.8%).
В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:
• употреба на психоактивни вещества - 18 лица (15.5%);
• бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип - 17 лица (14.6%);
• повреждане на обществена и/или частна собственост - 8 лица (6.9%).

2 Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Извършени престъпления

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 118.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 - 17 години. Извършители на кражби са 77 лица, или 65.3%. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домове - 40.3% и на кражби от магазин или другит търговски обекти - 28.6%.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2020 г. на територията на област Ямбол са регистрирани в ДПС 41 деца пострадали от престъпления, от които 16, или 39.0%, са момичета. Малолетни са 14 лица (34.1%), а непълнолетни - 27 (65.9%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 255 възпитателни дела, от които 155 (60.8%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през годината е 104, като от тях в срок до един месец са решени 63 дела, или 60.6%. Прекратени са 149 дела (58.4% от образуваните възпитателни дела). В края на 2020 г. 8 дела, или 3.1% от образуваните, са останали несвършени.

През 2020 г. местните комисии са наложили 187 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 138 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 138 общественоопасни деяния 3.
Най-често налаганите възпитателни мерки са:
• предупреждение - 109 мерки (58.3%);
• поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател - 30 мерки (16.0%).
• поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи - 18 мерки (9.6%);
Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:
• малолетни са 56 лица (40.6%), а непълнолетни - 82 (59.4%);
• момчетата са 125 (90.6%), а момичетата - 13 (9.4%);

3 Общественоопасните деяния включват извършените от лицата противообществени прояви, престъпления и административни нарушения

 Статистическото изследване на противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните осигурява информация на базата на годишни данни за лицата водени, заведени, снети и преминали през детските педагогически стаи, лицата с наложени възпитателни мерки за извършени общоопасни деяния, както и за пострадалите малолетни и непълнолетни от престъпления. Източник на информацията са местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е компетентен орган, който разглежда възпитателни дела, привежда в изпълнение наложените мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) и осъществява контрол по изпълнението им.
Малолетни лица са лицата на възраст от 8 до 13 навършени години.
Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 до 17 навършени години.
Противообществена проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави.
Детските педагогически стаи са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.
В броя на водените на отчет в ДПС през годината се включватмалолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално-педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. В броя на водените на отчет в ДПС не се включва броят на малолетните и непълнолетните, които са преминали през ДПС.
В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват малолетни и непълнолетни, които са новозаведени през отчетната година.
В броя на снетите от отчет в ДПС през годината се включват малолетни и непълнолетни лица, които през отчетната година са отпаднали от отчет, като е посочена причината за снемане от отчет.
В броя на преминалите през ДПС се включват малолетни и непълнолетни, които са извършили незначителни деяния, за които еднократната намеса на полицейски органи е била достатъчна и няма основания за тяхното завеждане на отчет в ДПС.
Възпитателна мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява, и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от НК, и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото.

В броя на малолетните и непълнолетните лица с наложени възпитателни мерки се включват всички малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви, престъпления или административни нарушения, спрямо които са наложени възпитателни мерки съгласно ЗБППМН. С оглед на деянието може да се наложи повече от една възпитателна мярка с изключение на възпитателните мерки „настаняване в СПИ“ и „настаняване във ВУИ“.
В броя на малолетните и непълнолетните лица, пострадали от престъпления, се включват лицата, пострадали от различни видове престъпления по местоизвършване на деянието, а не по местоживеене на лицата.

 

 


 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2024 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu