Неделя, 14 Август 2022

Новините От Вас Хороскоп Преди време Вицове Спорт  
register Регистрация
register Вход
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 7 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА
[ 07.01.2022 ]

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната.

Преброяването се проведе в изпълнение на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (ЗПНЖФ2021), обн., ДВ, бр. 20 от 8.03.2019 г., изм., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., чрез два метода на събиране на данни:

Ø онлайн електронна преброителна карта от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 30 септември 2021 година;

Ø посещение на домакинствата от преброител от 8.00 часа на 18 септември 2021 г. до 20.00 часа на 10 октомври 2021 година.

Процесът протече в безпрецедентна ситуация на разпространение на COVID-19 в света и продължаваща две години извънредна епидемична обстановка в страната. Това наложи промяна в критичния момент и периода за провеждане на преброяването, което респективно се отрази негативно на всички етапи от подготовката и организацията, както и на самото провеждане.

Изборът на критичен момент и период на преброяването беше значително ограничен от политическата обстановка в страната и провеждането на три избора за парламент и един за президент в една година. Тази ситуация, както и създалото се поради това недоверие на населението към институциите също оказаха негативно влияния върху цялостния процес на преброяването.

Оценката на броя на населението и жилищния фонд се разработва, за да се осигурят първи предварителни данни за броя на населението, разпределени по области и възраст, както и информация за жилищния фонд в страната.

Тя е направена въз основа на данните за броя на електронно преброените лица и жилища, оперативна информация от сумарните списъци на преброените обекти (сгради, жилища и население), попълнени от контрольорите, и оценка на очаквания брой преброени обекти за частично или напълно необходените участъци.

Предварителната оценка за броя на населението не трябва да се счита за окончателни данни от Преброяване 2021. В следващите месеци предстои въвеждане на информацията от хартиените преброителни карти, валидиране и коригиране на въведените данни въз основа на наличните в страната административни регистри и бази данни. Окончателните данни от Преброяване 2021 ще бъдат публикувани и предоставени на широката общественост през есента на 2022 година.

Оценката потвърждава задълбочаването на негативните демографски тенденции, съществуващи през последните 30 години в страната - намаляване и застаряване на населението, обезлюдяване на отделни територии на страната вследствие на отрицателния естествен прираст и миграционните процеси.

 Население към 7 септември 2021 година

Според разработената оценка населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

Фиг. 1. Брой на населението според преброяванията


Намаление на населението се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. - с 844 хил. души, или с 11.5% спрямо 2011 година

Фиг. 2. Прираст на населението между преброяванията

 

 Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект - и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.

Естественият прираст за периода 2011 - 2021 г. е в размер на минус 448 хил. души, или 53.0% от общото намаление за периода. Останалите 47% се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Население по пол и възрастови групи

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете - 3 122 957, или 47.9% от населението на страната.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години се увеличава с 5.4 процентни пункта спрямо 2011 г. и с 9.6 процентни пункта спрямо 1992 годна.

Намаляват броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

 1.      Разпределение на населението по възраст според преброяванията
 

 

Възраст в навършени години

 
1992
 
2001
 
2011
 
2021
 
Общо
 
8 487 317
 
7 928 901
 
7 364 570
 
6 520 314

0 - 17

1 993 983
1 536 284
1 186 910
1 033 701

18 - 64

5 278 884
5 063 361
4 816 263
3 930 441
65+
1 214 450
1 329 256
1 361 397
1 556 172
 
Фиг. 3. Относителен дял на населението по възраст според преброяванията

 

 Териториално разпределение на населението

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 - села. В градовете живеят 74.3%, или 4 843 175 души, а в селата - 25.7%, или 1 677 139 души.

  
Фиг. 4. Разпределение на населението по градове и села според преброяванията
 

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%. Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин - по 26.3%, и Монтана - с 24.2%.

2. Разпределение на населението по области към 7.09.2021 г. и прираст спрямо 1.02.2011 година (Предварителни данни)


 

Сграден и жилищен фонд
Броят на жилищните сгради е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 хил. сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани и необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. с 295 хил., или със 7.6%.

3. Жилищни сгради и жилища по области към 7.09.2021 година
(Предварителни данни)

 
Предварителната оценка на броя на населението и жилищния фонд е разработена въз основа на:
 данните за броя на електронно преброените лица и жилища;
 оперативна информация от сумарните списъци на преброените обекти (сгради, жилища и население), попълнени от контрольорите;
 оценка на очаквания брой обекти (сгради, жилища и лица) в частично или напълно необходените преброителни участъци.

Оценката на очаквания брой лица в един преброителен участък представлява средна величина, изчислена за предварително обособени хомогенни клъстери (типове населени места), формирани на базата на предположение за близки демографски и социално-икономически характеристики на тези клъстери. Процедурата се основава на предположението, че данните липсват на случаен принцип в рамките на тези хомогенни групи. Средният очакван брой лица е изчислен при използване само на преброеното население в напълно обходените участъци. Обект на интервенция са 2 608 преброителни участъка, като участъците с по-малко от 10 лица са предварително изключени от обхвата на оценката. Общият брой на добавените лица е 616 820, или 9.46% от предварителната оценка на населението.

При анализа и ползването на данните следва да се има предвид, че оценката се основава на предположения, направени въз основа на статистико-математически модел, които са обременени със статистическа грешка.

Оценката на очаквания брой сгради и жилища в частично или напълно необходените преброителни участъци е разработена на базата на резултатите от предварителния обход, проведен през лятото на 2020 година. Обект на интервенция са 5 174 преброителни участъка. Общият брой на добавените сгради е 73 475, или 3.5%, а на добавените жилища - 161 271, или 3.9% от предварителната оценка.

 
 
 
 
 

 

Нужно е да сте се вписали с вашия акаунт, за да изпратите мнение.
Можете да се впишете тук


bill check
Справки >>
   ВРЕМЕТО
   ПЪТНА ОБСТАНОВКА
   АВТОБУСИ
   Б Д Ж
   САМОЛЕТИ
   ВАЛУТА Б Н Б
   СПОРТ ТОТО
   E-ПОЩА АБВ
   Е-ПОЩА MAIL.BG
   Е-ПОЩА YAHOO
   ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
 
Радостни вести >>
Скръбни вести >>
Институции >>
   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ЯМБОЛ
   ОБЩИНА ТУНДЖА
   ОБЩИНА ЕЛХОВО
   ОБЩИНА СТРАЛДЖА
   ОБЩИНА БОЛЯРОВО
 
Полезно >>
   РАБОТА В ЯМБОЛ
   БЮРО ПО ТРУДА
   РАБОТА JOBS
   Н Т С ЯМБОЛ
   Я Т П П
 
Свободно време >>
   КРЪСТОСЛОВИЦИ
   ТВ ПРОГРАМИ
   ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КУКЛЕН ТЕАТЪР ЯМБОЛ
   КИНО"ЕЛИТ" ЯМБОЛ
   ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
    ОПЕРА БУРГАС
 
Интересно >>
   АВТОМАГАЗИН
   И М О Т И
   ПРОДАВАЛНИК
   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
   БАЗАР
   СПОРТЕН МАГАЗИН
   COSMOPOLITAN
   МОЯТА ДИЕТА
   ЗА ЖЕНАТА
   АЗ ЖЕНАТА
   ТИЙНЕЙДЖЪРИ
   АЗ ДЕТЕТО
   ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ
 
  Новините  |   От Вас  |   Хороскоп  |   Преди време  |   Вицове  |   Спорт  |   Условия за ползване  |   За нас  |   Реклама

Copyright © 2013 - 2022 Yambol - life, Всички права запазени      изработка www.pushka.eu